Aurél, Placid, Attila2022. október 05., szerda
Kultúra

Az ismeretlen Deák – bicentenárium és emlékezés

National Geographic Magyarország

Deák Ferencről minden középiskolásnak a kiegyezés, az 1867-es osztrák-magyar kibékülés jut eszébe. Ám kevesen tudják, hogy már évtizedekkel korábban az „enyhülés” híveként szerzett magának hírnevet a XIX. század legbölcsebb magyar politikusa.

Az alábbiakban a kétszáz éve született politikusról, a haza bölcséről egy kevésbé ismert esemény kapcsán emlékezünk meg. Deákot sokan a kiegyezés, illetve az 1848-as forradalomban betöltött szerepe miatt ismerik. Kevesen tudják azonban, hogy már 1839-40-ben döntő szerepet játszott Magyarország modernizálása, polgári átalakulása érdekében.

Deák kivételes szellemi képessége, bámulatos memóriája és szociális érzékenysége már gimnáziumi éveiben megmutatkozott. Jogi tanulmányai kapcsán életrajzírói megjegyzik, hogy nemcsak a Corpus Jurist, vagyis a magyar törvénytárban foglalt jogszabályokat tudta betéve, hanem valamennyi országgyűlési és felsőbírósági állásfoglalást érvként tudta használni. Nem csoda, ha később, aktív politikusként hamar az elismert tekintélyek sorába emelkedett, jóllehet a vezéri szerepkörtől mindig is idegenkedett.

Rövid „vezérkedés”

Mégis egy rövid ideig, az 1830-as évek végén, a negyvenes évek elején a liberális ellenzék első számú irányítójává vált, amikor Kölcsey halála után, Wesselényi perbe fogása, Kossuth letartóztatása, Széchenyi félreszorulása idején valakinek át kellett vennie a stafétabotot.

Az alábbiakban Deák legfényesebb korszakára emlékezünk, ugyanis a XIX. század egyik legnagyobb magyar politikusa nem 1848-ban és nem is 1867-ben érezhette magát szellemi és erkölcsi piedesztálon, hanem 1840-ben, amikor az ő fellépése nyomán sikerült az úgynevezett első kiegyezést létrehoznia, vagyis kiszabadultak a politikai foglyok (köztük Kossuth) és elfogadták a részleges jobbágyreformot, és megkezdődött a modern gazdasági törvénykezés Magyarországon.

Az országgyűlés előzményei, körülményei

Az 1839-40-es országgyűlésen, de elsősorban az alsó táblán az ellenzéki szabadelvűek (liberálisok) Deákot fogadták el vezérüknek. Az alsóházban a bécsi kormány, a Habsburgok nem tudták a Fontolva Haladók Pártját befolyáshoz segíteni, amely mérsékelt reformokkal próbálta „kifogni a szelet” a liberálisok vitorláiból. A felsőházban gróf Batthyány Lajos lett a szabadelvűek vezére, a Bécs által támogatott újkonzervatív pártot pedig alapítója, Dessewffy Aurél vezette.

A liberálisok nézeteire jellemző, hogy több jogot követeltek az elnyomott osztályok számára: a jobbágyok politikai jogainak bővítését és országgyűlési képviseletét javasolták. A nemesség adózásának, a törvény előtti egyenlőségnek, a jobbágyfelszabadításnak és a kötelező örökváltságnak a gondolatát szintén felvetették.

Az első kiegyezés

1839. június 6-án kezdetét vette a reformkor legeredményesebb és történelmi léptékkel mérve is a legjelentősebb országgyűlése. De nemcsak az ország történelmében kiemelkedő pillanat ez, hanem Deák életének is talán ez volt a legpozitívabb fordulata, amely az utókor szemében is elismerésre méltó marad.

Az „első kiegyezés” kifejezés talán túlzott jelentőségűnek tünteti fel azt az egyezséget, amely Deák és a Habsburgok (illetve azok megbízottja) között létrejött. Ezt az 1840-ben lezajló eseményt azonban joggal állíthatjuk párba az 1867-es igazi kiegyezéssel. Számos körülmény (titkos előkészítő tárgyalások, a nemzetközi helyzet Bécs számára kedvezőtlen alakulása, a passzív ellenállás fegyverének bevetése magyar részről) utalnak a két eseménysorozat rokonságára.

1839. október 31-én az országgyűlés felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a királynak Az ellenzék álláspontja szerint törvénysértések sora történt; ezért követelték az ítéletek megsemmisítését, az elítéltek szabadon bocsátását, a még függőben lévő perek megszüntetését.

Vita a szólásszabadságról

Az országgyűlésen zajló vita egyébként szinte ugyanarról folyt, mint a Wesselényi-per: az eldöntendő kérdés az volt, vajon a kormányzat végrehajtó szervezete azonos-e a királlyal, illetve, hogy a kormány feletti kritika az uralkodó elleni támadást jelenti-e. „Az uralkodóház ugyanis igenlően foglalt állást; ezen alapult a Wesselényi elleni ítélet, ez adott okot Ráday, Kossuth és mások üldözésére. Deák azt állította, hogy megsértették a törvényt, amikor Kossuthnak csak úgy engedélyezték önmaga védelmét, ha őrizetben marad.

Deák 1840 márciusában az udvar kezdeményezésére találkozott az uralkodó megbízottjával, Wirkner Lajossal. Deák előadta a szabadelvűek minimális követeléseit: a politikai elítéltek szabadon bocsátását, a szólásszabadságot és az ország autonómiájának garanciáját. A megbízott szerint a fennálló igazságszolgáltatás magyarországi rendezésén az uralkodó nem engedhetett változtatást. Deákot felkérte, hogy fogalmazzon olyan nyilatkozatot, amely nem kompromittálja a kormányt, de alkalmat ad a kibontakozásra. Ezt majd a király írja alá, és uralkodói leirat formájában átküldi az országgyűlésnek. Deák beleegyezett, és 24 órán belül a fogalmazvány a közvetítő kezében volt, aki azonnal Bécsbe rohant vele. Az udvar sietve királyi leirattá alakította Deák fogalmazványát, és, hogy mennyire sürgős volt az ügy Bécs számára, azt mutatja: a leiratot március 24-én átvehette az országgyűlés, és másnap már fel is olvasták mindkét házban.

Nem volt teljes győzelem

Az első kiegyezés sem az udvarnak, sem a szabadelvűeknek nem hozott teljes győzelmet, ezt azonban egyik fél sem remélhette – írja erről Király Béla. A liberálisok elérték legfőbb követeléseik teljesítését, a jogtalanul fogva tartottak szabadon engedését és a szólásszabadság garanciáját. A király azonban nem volt hajlandó teljesíteni az alkotmányellenes ítéletek elvetéséről szóló követelést, ami a törvényhozásnak a törvénykezés felett bizonyos ellenőrzést biztosított volna. Ez volt a két felajánlott kedvezmény ára, méghozzá magas, mert a változatlanul hagyott avult jogszolgáltatási rendszer mellett Wesselényi, Kossuth és az országgyűlési ifjak eseteinek ismétlődése bármikor lehetséges volt.

„1840. április 30-án királyi leirat értesítette az országgyűlést arról, hogy a politikai foglyok kegyelmet kaptak. Deák fogalmazta meg, még mindig a békeközvetítő szerepében, a nádor által a törvényhozás közös ülésén felolvasandó szöveget. Szövegéből kihagyta a kétségtelenül bűnösségre utaló „kegyelem” szót, és egyszerűen közölte, hogy a fogva tartottakat szabadon bocsátották. A nádor az átírt szöveget olvasta fel, az került az országgyűlési naplóba; ezzel teljesültek az udvarral Deák közvetítése révén kötött első kiegyezés feltételei.”

Az országgyűlés törvényei

A diéta által elfogadott törvények a következő években hozzájárultak a magyar gazdaság modernizációjához, fellendítették a gyáripart, és ha nem is hoztak átfogó változást a jobbágykérdésben, de megtörték az évszázados elnyomatást, és megnyitották az utat a további reformok, a kötelező örökváltság előtt.

Valódi áttörést jelentett, hogy elfogadta az országgyűlés a földesúr beleegyezésével történő örökös megváltást a jobbágyok számára, vagyis az önkéntes örökváltságot. Másképpen ezt úgyis megfogalmazhatjuk, hogy az önkéntes örökváltság lehetővé tette, hogy egyes személyek, vagy egész községek egy összegben örök időre megválthassák tartozásaikat. „Az alkuhoz mindkét fél hozzájárulására szükség volt, ezért nevezik ezt a megoldást engedőleges örökváltságnak.” Ez az intézkedés végül 1848-ig ugyan csak a jobbágyok, illetve falvaik egy százalékát érintette, mégis jelentős haladást jelentett a korábbi évszázadokhoz képest. Az önkéntes örökváltság mellett törvénybe foglalták a jobbágyok örökösödési jogát is.

Még ennél is jelentősebbek a foglalkozást és a kereskedelmet liberalizáló törvények, amelyek az ipari vállalkozások minden anyagi kötöttségét feloldották, a kölcsönügyletek megkönnyítésére és az adósok elleni perek meggyorsítására osztrák típusú hitelrendszert vezettek be. Az új törvények megtörték a céhek előjogait a kereskedelemben és szabályozták a kereskedelmi társulások és társaságok működését. Az országgyűlés a zsidók helyzetén is javított, továbbá meglepően haladó törvényt hozott a gyermekmunkáról: a 12 és 19 év közöttiek napi munkaidejét 9 órára korlátozta, és előírta, hogy egészséges környezetben kell őket foglalkoztatni.

A gazdasági jogszabályok közé tartozik az úgynevezett váltótörvény meghozatala. Deák talán erre volt a legbüszkébb az országgyűlés után, s valóban ez a törvény tette lehetővé a modern hitelélet alapjainak lerakását Magyarországon. A váltótörvénykönyv bevezetése, és a hozzá kapcsolódó más jogszabályok, például a csődeljárásról szóló, több évtizedig voltak érvényben, és a kapitalizálódás kereteit biztosították – az osztrák szabályzatok rendelkezéseit alapul véve.

A törvényhozás lehetővé tette a gazdasági társaságok – a maihoz hasonló közkereseti, betéti és részvénytársaságok – működését, „és mindenki számára – cégbejegyzési és könyvviteli kötelezettség mellett – lehetővé vált a kereskedelem űzése”.

Deák – sikerei teljében

Az országgyűlési eredmények kivívását, a foglyok szabadon bocsátását a hazai politikai közvélemény egyértelműen Deák nevéhez kapcsolta. A politikus valószínűleg egész életében ekkor aratta a legnagyobb sikereit. A liberálisok hálája nem ismert határokat. 1839. november 21-én a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották Deákot. 1840. május 12-én több mint ezer aláírást tartalmazó emlékalbummal ajándékozták meg; az első aláíró gróf Széchenyi István volt. Összesen 23 megye választotta meg tiszteletbeli táblabírónak. Ekkor kapja a haza bölcse megtisztelő titulust is. Az ünneplést azonban a szerény politikus nem vette szívesen. A neki gyűjtött pénzt inkább jótékonysági célokra fordíttatta, s nem engedte, hogy az összegből fáklyás menetet tartsanak a tiszteletére.

Hozzászólások

Elrejtett középkori kincset találtak

Elrejtett középkori kincset találtak

Az aranypénzek a Bizánci Birodalom idejéből származnak.

Hercules ókori szobrára bukkantak

Hercules ókori szobrára bukkantak

A leletet a mai Görögország területén, Filippi romvárosánál tárták fel.

Mennyi tárgy fér el egy múzeumban?

Mennyi tárgy fér el egy múzeumban?

Minél nagyobb egy múzeum épülete, annál több. Logikus válasz, de vajon minden bekerülő műkincset, leletet láthat-e a közönség? Erre kerestük a választ a szegedi Móra Ferenc Múzeum felújítása előtt.

Több ezer éves társasjátékra bukkanhattak

Több ezer éves társasjátékra bukkanhattak

Úgy tűnik, hogy az ősi kőgolyók, amelyeket egyes szakértők korábban parittyalövedéknek néztek, valójában egy társashoz tartoztak.

Évezredeken át építettek mesterséges szigeteket Britannia lakói

Évezredeken át építettek mesterséges szigeteket Britannia lakói

A crannogok eredetileg tanyák voltak, később viszont az előkelők buliszigeteivé váltak.

National Geographic 2022. szeptemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

11 600 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket