Ambrus, Ambrózia2022. december 07., szerda
Kultúra

Görgey tábornok híres váci nyilatkozat

National Geographic Magyarország

A magyar történelem homályos és máig vitatott eseményei közé tartozik Görgey tábornok híres váci nyilatkozata, amelyben sokak szerint megtagadta az engedelmességet Kossuthnak. Mások viszont úgy gondolják, Görgey nem önállósította magát, csupán „szakmai” kérdésekben próbálta igazát bizonyítani.

Az 1849. január 5-ei váci nyilatkozatról mind a mai napig két egymástól gyökeresen eltérő nézet érvényesül a történészek körében. Az egyiket a Magyar történelmi kronológia alapján, a másikat Hermann Róbertnek, a szabadságharc hadtörténészének az elemzése alapján ismertetjük.

Egy kis eseménytörténet…

Előbb azonban nézzük az események menetét! 1848 végére kiderült, hogy a magyar forradalom és szabadságharc katonai és politikai vezetői ütemet tévesztettek: a pákozdi győzelem után nem siettek időben a bécsi forradalom segítségére, és végül Schwechatnál vereséget szenvedtek október 30-án. Ezzel időt nyertek a Habsburgok, hogy rendezzék soraikat: 1848. december másodikán a gyengeelméjű V. Ferdinánd helyére egy nagyon fiatal, rendkívül tapasztalatlan, a hadvezetésben képzetlen, de legalább nem szellemi fogyatékos uralkodó került. Ferenc Józsefről van szó, akinek uralkodása 1916-ig tartott, és aki gyakorlatilag minden saját erejéből vívott háborúját elveszítette ezután, és végül egész birodalmát a katasztrófába vezette az első világháborúba belépve.

Ferenc József trónra lépésekor azonban ezt még nem lehetett előre tudni, az új uralkodó megjelenésével együtt megindult az osztrák ellenoffenzíva a magyar szabadságharc ellen. A császáriak kilenc oldalról támadtak a magyarokra, és a fő csapásirányt Windisch-Grätz hadserege képviselte. Előle a magyarok vagy kitértek (mint Görgey), vagy vereséget szenvedtek (mint Perczel Mór, 1848. december 30-án, Mórnál).

Kossuth időközben az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) elnökeként, gyakorlatilag Magyarország teljhatalmú uraként, ellentmondásos parancsokkal bombázta tábornokait. Hol kitérésre, hol ellenállásra bíztatva őket. Tábornokait sem kellett azonban félteni: egymást is próbálták rosszabb színben feltüntetni Kossuth előtt, minthogy ők a katonai főparancsnokságért vetélkedtek. Görgey és Perczel vetélkedése (ennek volt az egyik epizódja a váci nyilatkozat, és a körülötte kialakult vita) azonban végül rosszul sült el: a kompromisszumos megoldás eredményeként a tehetségtelen lengyel tábornokot, Dembinskyt tette meg főparancsoknak a nem túl jó katonai érzékkel rendelkező Kossuth.

A közvetlen előzmények

De nézzük a váci nyilatkozatot közvetlenül megelőző eseményeket! Miután 1848. december 30-án Perczel Mór serege Mórnál csatát vesztett, és ezzel elveszett a főváros védelmének minden lehetősége, másnap Kossuth azt javasolta, hogy az országgyűlés és a Honvédelmi Bizottmány folytassa a harcot, és tegye át székhelyét Debrecenbe. A békepárt képviselői ekkor azt indítványozták, hogy az országgyűlés küldjön küldöttséget Windisch-Grätzhez, s annak visszatértéig maradjon Pesten, csak a Honvédelmi Bizottmány menjen Debrecenbe. A liberális nemesség többsége elfogadta a javaslatok első részét, s megválasztotta a küldöttséget, amelynek tagja volt az ekkorra már lemondott első magyar miniszterelnök, Batthyány és a „haza bölcse”, Deák is.

Végül az országgyűlés mégiscsak úgy döntött, hogy mind a parlament, mind pedig a kormány szerepét betöltő OHB menjen Debrecenbe. 1849. január elsején megkezdődött tehát Pest és Buda kiürítése. Ezalatt Erdélyben Bemnek sikerült kettészakítania a császári hadsereget, Tihucánál pedig másnap, január másodikán legyőzte az Erdélybe betört Urban seregét, s felszabadította Észak-Erdélyt. Ezzel gyakorlatilag sikerült keletről, délkeletről biztosítania az ideiglenes fővárost, Debrecent a kormányzati feladatokat ellátó OHB számára.

Ám január másodikán – tehát Bem győzelmével egy napon – Windisch-Grätz még fogadni sem volt hajlandó a magyar országgyűlés küldöttségét, viszont közölte, hogy feltétel nélküli megadást követel. (Deák ezután már nem is vett részt a forradalom és szabadságharc eseményeiben: a haza bölcse nem volt az erőszak híve, a fegyveres konfliktus nem az ő világa volt, így aztán visszavonult zalai birtokára.)

Windisch-Grätz ezután folytatta előrenyomulását. Görgey csapatai január negyedikén elhagyták Pestet, ahová az osztrákok egyes források szerint még aznap, más beszámolók szerint viszont csak január ötödikén vonultak be. Windisch-Grätz ekkor az egész országban katonai diktatúrát rendelt el, és megkezdte az elfogatásokat. Ekkor került az osztrákok kezére Batthyány is, aki többé már nem szabadult, s akit majd az aradi vértanúkkal egy időben végeznek ki a szabadságharc leverése után.

Görgey szerepe

Január másodikára visszatérve: Görgey még ezen a napon elérte Kossuthtal szemben, hogy a pesti haditanács kettéossza a honvédsereget. Ennek egyik részét maga Görgey vezette Vácra, a másikat pedig Perczel parancsnoklata alatt Szolnok felé irányították.

Ezután igencsak megoszlik a történészek véleménye Görgeyt, illetve a váci nyilatkozatot illetően. Az egyik felfogás szerint ugyanis, amelyet a Magyar történelmi kronológia képvisel, ez történt: Görgey „seregtestét pedig Vác felé indították azzal, hogy a Duna bal partján nyomuljon Komáromig, s fenyegesse átkarolással Windisch-Grätzet. Görgey azonban a tervet nem hajtotta végre, hanem 1849. január 5-én Vácott nyilatkozatot tett közzé, melyben kijelentette, hogy az áprilisi törvények híve, a Honvédelmi Bizottmánytól nem fogad el utasításokat, csak a törvényes hadügyminisztertől, s csak akkor teszi le a fegyvert, ha az ellenség elismeri az alkotmányt és a tisztikart nem bünteti. A nyilatkozat kiadása után pedig nem nyugatra tört, hanem, hogy biztosítsa seregét, s béketárgyalásokra kényszerítse az ellenséget, északra, a bányavárosokba nyomult. Görgey akciójával egyidejűleg Debrecenben, az országgyűlésen a békepárt, melyet már nem tartott lefogva a pesti nép, először lépett föl nyíltan.”

Nos, ezzel a nézettel, illetve felfogással száll szembe az újabb történelmi kutatások fényében korunk egyik legnevesebb hadtörténésze, illetve a szabadságharc egyik legszakavatottabb elemzője, Hermann Róbert.

Hermann előbb Görgeynek a hadsereghez intézett napiparancsát idézi: „Én Magyarhon ügyét igazságos ügynek tartom, azért a vezérséget, mellyel megkínáltattam, el is vállaltam. És meg fogom állni e helyet, valamíg a nemzet és e sereg bizalmát bírandom – habár eltántorulnának is seregünk legjobbjai, s megtagadnák karukat az igaz ügytől.” Hermann szerint Görgey egyébként a korábbi, 1848 végi dunántúli hadjárat történetét ezután úgy ismertette, hogy saját hibái inkább az OHB-t terheljék. Görgey különösen azt rosszallta, hogy az OHB akkor adott ki támadási parancsot, amikor „tudtunk s megegyezésünk nélkül az ellentábor vezéréhez bocsátott küldöttség kinevezése által zavarba, sőt kétes színbe” hozta a hadsereget.

Mégsem tagadta meg az engedelmességet Görgey?

A váci nyilatkozatról Hermann azonban gyökeresen ellentétes nézetet képvisel, legalábbis a Magyar történelmi kronológiához képest. A hadtörténész szerint ugyanis: „A nyilatkozat politikai állásfoglalása lényegében megegyezett azzal, amit Kossuth és az OHB abban a pillanatban képviselt. Nem tagadta meg az OHB-tól az engedelmességet, csupán szakmai irányítást követelt a hadviselésben. A hadtest továbbra is a törvényes és kényszerített önvédelem talaján állt, s ugyanazt vallotta, amit 1848 novemberében vagy decemberében. Végül pedig nem kínálkozott fel az ellenséggel való alkudozásra, illetve bármilyen alkudozás előfeltételéül ugyanazt szabta, amit az OHB: az áprilisi törvények elismerését. (…) Kossuth félreértette a nyilatkozatot, pontosabban azt a kivonatot, amelyet Görgey ellenlábasa, Perczel juttatott el az OHB-hoz. Különösen felháborodott azon, hogy Görgey az OHB-t tette felelőssé a dunántúli visszavonulásért. Azt hitte, hogy a „körítés” a lényeges, nem pedig a nyilatkozat pontjai. Görgey magyarázatát megismerve azonban már nem tett több szemrehányást a tábornoknak.”

Windisch-Grätz is félreértette Görgeyt

Hermann utal egy másik érdekes szempontra is: „Félreértette a nyilatkozatot Windisch-Grätz is. Azt hitte, hogy Görgey alkudozni akar, s büntetlenség és szabad külföldre távozás fejében kész megadni magát. Igaz, erre a meggyőződésre csak akkor jutott, amikor Görgey hadteste kicsúszott a császári és királyi csapatok gyűrűjéből. Ajánlatát egy nyugalmazott huszár százados útján juttatta el Görgeyhez. A tábornok négyszemközt tárgyalt a küldöttel, majd beszólította néhány törzstisztjét. Közölte velük Windisch-Grätz ajánlatát, s végül a követ kezébe nyomta a nyilatkozat egy példányát azzal, hogy „vigye meg ezt feltétlenül annak, aki küldte – azon megjegyzéssel, hogy ez a feldunai hadtest ultimátuma – s a parancsnokáé”.
A nyilatkozat kiadása után a hadtest tisztikarának bomlása megállt. Elképzelhető, persze, hogy csupán időbeli egybeesésről van szó. A nyilatkozatnak egyetlen – bár annál fontosabb – negatív következménye volt: Kossuth a róla érkező hírek hatására szánta el magát arra, hogy az összpontosítandó fősereg parancsnokává Henryk Dembinski altábornagyot nevezi ki.”

Hermann szerint a nyilatkozat azonban egy másik kérdést is felvetett: „joga van-e egy hadsereg vagy hadtest parancsnokának a kormány előzetes értesítése nélkül politikai jellegű nyilatkozatot tennie? Hiszen a polgári berendezkedésű államokban a politikai vezetés elsőbbséget élvez a katonaival szemben. Ez olyan elv volt, amelyet a magyar kormányzat 1848 áprilisától 1849 augusztusáig megpróbált – többnyire sikeresen – érvényesíteni. A tételnek azonban a fordítottja is igaz. A katonai vezetés „szakmai” ügyekben elsőbbséget élvez a politikai vezetéssel szemben. Az 1848. december végi vereség előtt ez az elv sérült meg, amikor Kossuth adott ki taktikai részletességű utasításokat Perczelnek és Görgeynek. Arról nem is szólva, hogy a politikai vezetésnek elemi kötelessége időben tájékoztatni a katonai vezetést a hadsereget érintő politikai döntésekről. Az országgyűlés december 31-ei döntése után erre nem került sor, s ez politikai válsághelyzetet idézett elő a hadsereg tisztikarában. A hadsereg parancsnokának feladata ebben az esetben nem lehetett más, mint hogy bármilyen eszközzel megakadályozza a bomlást. Akár azon az áron is, hogy ezáltal megromlik a viszonya a politikai vezetéssel. 1849. január 5-én Görgey joggal gondolhatta, hogy a tisztek tömeges leköszönése után nemcsak indokolt, hanem szükséges is politikai nyilatkozatban kifejtenie álláspontját.”

A vitának nincs vége

Mindebből látszik, hogy a Kossuthról és Görgeyről szóló vitáknak nincs még vége, és a váci nyilatkozat megítélése sem egységes történészeink körében. Mindazonáltal az is egyértelmű, hogy a váci nyilatkozat fordulópont volt a magyar szabadságharc történetében, és ugyan sem Kossuth, sem pedig Görgey nem érezhette magát „nyeregben”, a nyilatkozat után a honvédsereg szelleme javulni kezdett, és lehetővé vált a diadalmas tavaszi hadjárat. Más kérdés azonban az, hogy a politikai és katonai vezetés összhangja szinte az egész szabadságharc során veszélyben volt, és végül a magyarok küzdelme elbukott a Szent Szövetség konzervatív erői által uralt Európában, s az orosz cár segítségével végül is leverték a magyar függetlenségi mozgalmat.

Hozzászólások

Egy középkori nő rejtett feljegyzéseire bukkanhattak

Egy középkori nő rejtett feljegyzéseire bukkanhattak

Úgy tűnik, az 1200 éves kéziraton egy Eadburg nevű nő hagyott jegyzeteket.

Ilyen lehetett a westminsteri apátság elveszett része

Ilyen lehetett a westminsteri apátság elveszett része

A Szent Elmo-kápolnát az 1500-as évek elején rombolták le.

Ókori portrékra bukkantak Egyiptomban

Ókori portrékra bukkantak Egyiptomban

A Fajjúm-portrék holtakat ábrázolnak, és rendkívül élethűek.

Emberi csontokat mos ki a tenger Angliánál

Emberi csontokat mos ki a tenger Angliánál

A viharok és az emelkedő tengerszint miatt egyre több emberi maradvány kerül elő.

A világhírű író, aki habzsolta az életet

A világhírű író, aki habzsolta az életet

Két kézzel szórta a pénzt, de az igaz ügy érdekében részt vett több felkelésben id. Alexandre Dumas, aki közkedvelt regényeit nem egyszer szellemírókkal fogalmaztatta meg.

National Geographic 2022. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

13 200 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket