Ignác, Brigitta, Kincső2023. február 01., szerda
Kultúra

Már Lenin sem a régi

National Geographic Magyarország

80 évvel ezelőtt, 1924. január 21-én halt meg Lenin, az orosz bolsevik párt megszervezője és a kommunista rendszer kiépítője. Bár Lenin életét számos könyv dolgozta fel, de talán csak most tudhatjuk meg az igazságot személyéről.

Vlagyimir Iljics Uljanov (Lenin) 1870. április 22-én született a Volga-menti Szimbirszkben. Bár a család jobbágysorból származott, apja már „személyes” nemesi rangot kapott és a kormányzósági népfőiskolák főfelügyelőjeként dolgozott. A família tehát nem nélkülözött, gyermekeiket egyetemen taníttatták.

Ha a szocialista Lenin-életrajzokat olvassuk és levonjuk belőlük a kötelező dicshimnuszokat, akkor gyakorlatilag semmit nem tudunk Lenin korai éveiről. Kiváló eredménnyel végezte el a gimnáziumot és készült az egyetemre. Két tragédia azonban megváltoztatta az életét: apja 1886-ban (aki akkor már államtanácsosi rangban volt) elhunyt, egy évvel később pedig bátyját, Alekszandrt végezték ki, mert részt vett egy III. Sándor cár elleni merénylet kitervelésében. A családot általános ellenszenv vette körül, ezért elköltöztek Kazanyba. Lenin tanulmányi előmenetelét nem befolyásolta a kettős tragédia, felvették az egyetem jogi karára, itt azonban belekeveredett egy diákszervezkedésbe, ezért kizárták az ország összes felsőbb iskolájából.

Forradalmár lesz

Négy év tétlenség következett, ekkor ismerkedett meg a marxista tanokkal és annak lelkes követőjévé vált, belépett egy kazanyi szocialista körbe. Ekkor már hivatásos forradalmár, aki gyűlöl mindent, ami nem felel meg az „eszmének”. Sztruve, aki akkor jól ismerte Lenint így emlékezett: „legjellemzőbb kedélyállapota a gyűlölködés volt… Az osztályharc tana, amely a maga kérlelhetetlenségével és alaposságával az ellenség szétverését és teljes kiirtását célozta, nagyon megfelelt Lenin érzelmi világának, amely a környező valósághoz való viszonyát jellemezte.”

1891-ben magánúton megszerezte a jogi diplomát és ügyvédként helyezkedett el. Két év múlva Pétervárott találjuk, ahol fő feladata a szervezkedés és konspiráció. Nagyon jól végezhette feladatát, mert 1895-ben egy nyugat-európai körúton vett részt: Genfben Plehanovval, Berlinben Karl Liebknechttel találkozott, s miután visszatért, megalapították a pétervári marxista szervezeteket összefogó Harci Szövetség a Munkásosztály Felszabadítására nevű szervezetet. A szervezkedés azonnal lebukott (a temérdek beépített rendőrspicli segítségével) és a vezetőket letartóztatták.

Börtön és száműzetés

Állam elleni szervezkedés miatt tizennégy hónap börtönre és száműzetésre ítélték Lenint. Szolzsenyicin munkái alapján érdemes megemlíteni azokat a viszonyokat, amelyek az egyre gyengülő cárizmus börtöneiben uralkodtak és összehasonlítani azokat a szovjet börtönélet körülményeivel. Lenin a cárizmus idején magánzárkába került, de gyakorlatilag semmi nem akadályozta a kapcsolattartást a külvilággal, rendszeresen látogathatták, és csomagot küldhettek neki. A csomagokban található könyv segítségével írta leveleit, persze nagyon konspiratívan. A betűk alá pontot tett és az így megjelölt szöveget összeolvashatták, vagy tejjel írta meg titkos üzeneteit kinti barátainak. A nagyon titkos leveleket viszont citromlével(!) jegyezte fel. Természetesen a börtönben is csak a „szocialista forradalom és az orosz gazdaság felvirágoztatása” járt fejében, ehhez szakanyagot a börtönkönyvtár biztosított számára.

1897-ben megkezdte száműzetését a szibériai Susenszkoje faluban. A hatóságoktól kapott havi nyolc rubelért szobát bérelt, kifizette étkezését és még ruhái tisztántartását is megoldotta. Nagyokat sétálgatott a környező vidéken, a parasztokkal vadászott, és télen nagyon szeretett korcsolyázni. Nagyobb ünnepeken a közeli városba, Minuszinszkba utazott szórakozni. Mikor megtudta hogy barátnőjét, Krupszkaját szintén száműzésre ítélték, akkor a hatóságoknak írt levélben kérte: Susenszkojéba száműzzék. És kérését teljesítették! Igaz kikötötték, hogy össze kell házasodniuk. Így aztán együtt várták szabadulásukat. (Ezzel szemben a szovjet időkben milliók pusztultak el az Északi-sarkkörnél üzemeltetett szénbányákban – Vorkuta környékén –, illetve Szibériában, ahol a kényszermunkatáborokban, vagy a GULÁG-okon néhány dekányi napi kenyéradag mellett dolgoztatták halálra a politikai és egyéb okokból letartóztatott foglyokat. A Nobel-díjas író, Szolzsenyicin, aki maga is elítélt volt, viszont derűsen emlékezik vissza arra, hogy mennyire várták a mínusz negyven fokot, mert akkor nem vezényelték ki őket munkára.)

Emigráció

Visszatérve Leninre és Krupszkajára, büntetésük letelte után szabadon távozhattak, de nagyobb városokba nem mehettek volna, ennek ellenére röplapokat osztogattak a pétervári munkások körében, s ezért végül menekülniük kellett. Genfben telepedtek le és élték az emigránsok kesernyés életét. Lenin természetesen azonnal folytatta „forradalmi” munkáját: „a napnak mind a 24 órájában a forradalommal foglalkozik, gondolatai állandóan a forradalom körül forognak, még álmában is a forradalmat látja.” Számos, különböző irányzatot valló szocialista élt ekkor nyugaton, de egy ideig egységesen léptek fel: Plehanov, Martov és Lenin szerkesztésében kiadták az Iszkra (Szikra) újságot és a párt felépítéséről vitatkoztak.

Ezzel kapcsolatban adta ki Lenin „Mi a teendő” című munkáját, amelyben felvázolta a párt irányítását, amelyet szerinte hivatásos forradalmárok irányítanák (hiszen a munkások a gyárban dolgoznak), a vezetők utasításait pedig kötelezően hajtanák végre az alapszervezetek. (A vitát ezzel gyakorlatilag kiiktatta volna a párt életéből.)

Lenin javaslatát azonban elutasítják, az Orosz Szociáldemokrata Párt demokratikusabb vezetést akart, ezért Lenin létrehozta saját frakcióját, amelyet később bolseviknak neveztek. Létrehozta saját lapját is, a Vperjod-t (Előre).

1905-ben egy hatalmas sztrájkhullám söpör végig Oroszországon, ezért a cár kénytelen bizonyos reformokat végrehajtani, Lenin rohan haza és követeli a forradalom azonnali kirobbantását. Hiába ellenzi azt Plehanov, Lenin ragaszkodik a decemberi fegyveres felkeléshez, amelyet aztán lever a cári katonaság. Azonnal visszatért Svájcba és 1917-ig csupán Párizsban és Londonban találhatjuk őt. A pártot sokan elhagyták, a bennmaradók pedig egymás torkának estek. 1910-ben a párt tagsága alig tízezer fő – a mintegy kétmilliót számláló orosz munkásságból. Jellemző a helyzetre: 1911-ben egy francia vicclap jelentős jutalmat ígért annak, aki Leninen, Zinovjeven és Kamenyeven kívül még egy bolsevikot meg tud nevezni.

A pártnak mégis volt pénze. A bevételek négy forrásból származtak: az első a „vezeklő” burzsoázia támogatása volt. A második forrás a rablás – ezt kisajátításnak nevezték, a tbiliszi akció például 250 ezer rubelt jövedelmezett 1907-ben. (Litvinov későbbi külügyminiszter le is bukott, amikor feljegyzett sorszámú pénzzel akart fizetni.). A harmadik típusba a zsarolás tartozott – volt arra alkalom, hogy egy szorongatott kereskedő minden vagyonát a bolsevikokra hagyta. A negyedik forrás a tagdíj volt, amely azonban havonta mindössze 100 rubelt biztosított a pártnak.

Háború és hazaárulás

1912-ben Krakkóban találjuk Lenint. Ez a város ekkor még osztrák uralom alatt volt, a bolsevikoknak mégis sikerült kiadniuk újságjukat, a Pravdát, amelynek anyagi hátterét Malinovszkij, egy osztrák rendőrségi ügynök teremtette elő. Ausztria érdekében Lenin támogatta cikkeiben az ukrán függetlenségi kísérleteket. A háborút csak azért támogatja, mert ezzel megnyílik az út a forradalomhoz. Gorkijnak (akihez hosszú évek barátsága fűzte) küldött levelében ezt írta: „Egy Oroszország és Ausztria közötti háború igen hasznos dolog volna a forradalomra nézve.” Mikor visszatér Genfbe, egy nyilatkozatában a német és osztrák seregek győzelmét kívánja, mert ez lenne a „legkisebb rossz” az ország számára. Nyilatkozataival még legközelebbi barátait is elidegeníti, ő az egyetlen, aki saját hazájának bukását óhajtja.

1917 nagy fordulatot hozott Oroszországban: februárban sztrájkok döntik meg a cár uralmát. Megalakul az Ideiglenes Kormány a polgári pártok képviseletével. Oroszország fő ellensége, Németország is meggyengült, ezért mielőbb békét szorgalmazott az új kormánnyal, de nem járt sikerrel. Lenin itt jut ismét szerephez: Alexander Helphand-Parvus, német szolgálatba szegődött orosz forradalmár felajánlja Leninnek, hogy jelentős anyagi segítség fejében szervezzen lázadásokat Oroszország területén, és minél előbb léptesse ki az országot a háborúból. A hatalomért cserébe Lenin vállalja a „küldetést”: német segítséggel jut el Oroszországba, s később, miután hatalomra kerül, szinte azonnal megköti a háborút lezáró breszti békét. A németek sem maradtak adósak, 50 millió márkát áldoznak a bolsevikok támogatására.

Forradalom helyett puccs

De ne ugorjunk ennyire előre! Pétervárra érkezése után Lenin kiadja az áprilisi téziseket, amelyben követeli a háború azonnali befejezését, az Ideiglenes Kormánnyal szembeni támadásokat, a hatalom átadását a szovjeteknek és minden föld államosítását. A Pravda leközölte a téziseket, de a szerkesztőség vezércikkben határolódott el tőle. Azonnal megkezdték a Vörös Őrség megszervezését és júniusban már fegyveres támadást indítanak a kormány ellen, de ezt még leverték. Az októberi „forradalom” történetét közismertnek gondoljuk, de valójában még most sem ismerjük pontosan. Már így is biztosnak vehetjük, hogy az Auróra nem lőtte a Téli Palotát és szó sem volt a tömegek támogatásáról. Feltűnően távol maradt Lenin a cselekmények központjától, mindig, minden nélküle történik, csak akkor jelenik meg, mikor már biztos a győzelem.

A „jó Lenin” legenda

Számos értekezés foglakozik azzal a gondolattal, hogy Sztálin személyisége sodorta terrorba a kommunizmus nemes gondolatát, s ha a „jó Lenin” tovább élt volna, elmaradnak a tisztogatások, a tömeggyilkosságok. A választ megadja az alapító, idézzük fel gondolatait! Az értelmiség tömeges letartóztatásakor így beszél Lenin: „Valójában nem ők az agya a nemzetnek, hanem a ganaja.” Amikor Gorkij is tiltakozik, így felel: „… tudjuk, hogy nálunk is fordulnak elő tévedések… de ez is szerencsétlenség? Ne pazarolja idejét a rothadt értelmiség miatti nyafogásra.” A beszolgáltatások elleni parasztfelkelések idején követeli az „orosz föld megtisztítását minden kártékony rovartól”, „könyörtelenül el kell taposni minden kulákfelkelést… Elrettentő példa kell! Fel kell akasztani legalább száz kulákot.”

A bolsevikok azért támadták Kerenszkij kormányát, mert a fronton megengedte a halálbüntetést, ám most ők vannak hatalmon: „Ki kell terjeszteni az alkalmazását… a terror a meggyőzés eszköze.” És felállnak a koncentrációs táborok: „a gyanúsakat koncentrációs táborokba kell zárni.” 1923-ig 60 koncentrációs tábort létesítenek, és több mint 1, 8 millió embert végeznek ki. A terror soha sem apadhat el: „Micsoda szégyen lenne, ha haboznánk, és vádlottak híján beszüntetnénk a kivégzéseket.” (Ezeket a Lenin-idézeteket többek között a Harvard Egyetem lengyel származású történelem professzora, Richard Pipes gyűjtötte össze, akinek „Az orosz forradalom története” című műve magyarul is megjelent. Pipes régi tézise, hogy nem Sztálin volt az, aki először alkalmazta a terrort az orosz bolsevik forradalom történetében, és erre a bizonyítékokat, a szó szerinti idézeteket a Lenin összes műveit tartalmazó kiadványokból gyűjtötte ki.)

Életének utolsó éveiben Lenin visszavonult gorkiji házába, 1922-ben egy szélütés következtében majdnem lebénul, ennek ellenére folyamatosan dolgozik. A párt XIII. kongresszusára elkészíti politikai végrendeletét, amelyben többek között bírálja Sztálin túlzott hatalmát és Trockij személyét.

Lenin élete 1924. január 21-én ért végett, testét bebalzsamozták, és mauzóleumba helyezték.

Hozzászólások

Hatalmas alagúthálózatra bukkantak Nápoly alatt

Hatalmas alagúthálózatra bukkantak Nápoly alatt

A vízvezetékrendszerrel többek között a térség luxusépületeit látták el.

Az olasz kereskedő, aki magyar zsidókat mentett meg

Az olasz kereskedő, aki magyar zsidókat mentett meg

1910. január 31-én született Giorgio Perlasca olasz kereskedő, aki ezrek életét mentette meg 1944-ben Magyarországon.

Drágaköveket találtak egy római fürdőben

Drágaköveket találtak egy római fürdőben

Úgy tűnik, a fürdőt a térség tisztjei és az elit egyéb tagjai használták.

Neandervölgyi vadászok szentélye

Neandervölgyi vadászok szentélye

Egy 40 ezer évvel ezelőtti spanyol barlangi leletegyüttes különleges koponyákból áll, amelyeket az akkor itt élt neandervölgyiek hordtak össze.

Arannyal borított, 4300 éve érintetlen múmiára bukkantak

Arannyal borított, 4300 éve érintetlen múmiára bukkantak

A holttest az egyik legkorábbi és legépebb nem uralkodói múmia, amelyet Egyiptomban valaha felfedeztek.

National Geographic 2023. januári címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

12 990 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket