Taksony, Ilma, Filoména2023. november 29., szerda
Kultúra

Teleki Pál életrajza

National Geographic Magyarország

Gróf Teleki Pál 1879. november elsején született Budapesten, vagyis idén lesz születésének 125. évfordulója. Apja, gróf Teleki Géza politikus és író, aki Tisza Kálmán kormányában volt rövid ideig belügyminiszter.

Teleki Pál 1897-ben érettségizett a Piarista Gimnáziumban, szintén a fővárosban. Ezután jogi, társadalomtudományi, földrajzi és mezőgazdasági tanulmányokat folytatott Budapesten és Mosonmagyaróváron, s 1903-ban az államtudományok doktorává avatták. Ugyanebben az évben már gyakornok a földrajz tanszéken.

1904-ben megszakította tudományos pályáját, és szolgabíró lett Szatmárban, majd 1905-ben e megye nagysomkúti kerületében országgyűlési képviselőjévé választották. 1907-ben Szudánba ment, onnan visszatérve európai és amerikai tanulmányutat tett. A politikától ideiglenesen elfordulva, újra a tudományos életbe merült, és 1909-ben a Földrajzi Intézet igazgatója (1913-ig), majd 1910-ben a Magyar Földrajzi Társulat főtitkára lett, ezt a pozícióját, illetve később az alelnöki tisztséget e szervezetben 1923-ig töltötte be.

A külföld 1909-ben figyelt fel tudományos munkásságára – ekkor egy francia díjjal jutalmazták Japánról készített művét. 1913-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. A Turáni Társaság elnöke (1913–1916), illetve a Magyar Keleti Kultúrközpont egyik alelnöke (1916–1918) is volt ebben az időszakban.

A fajelmélethez való vonzódását, sajátos antiszemitizmusát jól bizonyítja, hogy 1914-től az Egyesületközi Fajegészségügyi Bizottság, 1917-től pedig a Magyar Fajegészségügyi és Népesedéspolitikai Társaság elnöke. Az első világháborúban önkéntesnek jelentkezett, és egy ideig főhadnagyi rangban szolgált a szerb, majd az olasz fronton. Itt született egyik legjelentősebb műve: A földrajzi gondolat története. 1915-1918 között ismét országgyűlési képviselő, 1917-18-ban az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke volt. 1918-19-ben a Területvédő Liga elnöke.

A Tanácsköztársaság kikiáltásakor, 1919 márciusában Svájcban tartózkodott. Megdöntésére előbb Bécsben szervezkedett az Antibolsevista Komitéban. Ennek keretében gróf Bethlen Istvánnal – a későbbi miniszterelnökkel – együtt rabolták ki a bécsi magyar nagykövetséget. Majd Károlyi Gyula és Ábrahám Dezső szegedi kormányában kultusz-, illetve külügyminiszter (1919. május 3-ától augusztus 12-ig).

1919-től tanít a budapesti tudományegyetemen. Ettől az évtől kezdve 1920-ig külügyminiszterként is tevékenykedik. A trianoni szerződés aláírásakor a magyar békedelegáció tagja volt 1920-ban. Már korábban a békeelőkészítő iroda tudományos osztályának vezetője volt. A trianoni tárgyalásokon került elő híres, a – szerződés előkészítését segíteni hivatott – Kárpát-medence etnikai viszonyait községenként ábrázoló térképe, amelyen piros színnel jelölte a magyarságot. Innen az elnevezés: „a vörös térkép”.

Ezután 1920. július 19. és 1921. április 13. között miniszterelnök. Ratifikáltatta a trianoni békét, fellépett a különítmények garázdálkodása ellen, meghozatta a zsidóellenes „numerus clausus” törvényt, a Nagyatádi Szabó-féle földreformot, az ő idején vezették be ismét Magyarországon a középkorias botbüntetést. Külpolitikája franciabarát és szovjetellenes. Az egykori király, IV. Károly visszatérési kísérlete után, 1921. április 14-én végérvényesen lemondott a miniszterelnökségről. Kiderült ugyanis, hogy Teleki nem zárkózott volna el teljesen a király esetleges hatalomátvételétől, sőt személyesen is találkozott az egykori uralkodóval. Mindez Horthy megbuktatását jelentette volna, ami azért is lehetett meglepő a kormányzó számára, mert ő maga nevezte ki Telekit a miniszterelnöki posztra.

1922. június 10-én Horthy Miklós Magyarország főcserkészévé nevezi ki Teleki Pált, aki egy évig tölti be ezt a funkciót. 1924-25-ben népszövetségi megbízásból tagja volt a moszuli olajvidék Irakhoz tartozását javasló szakértői bizottságnak. (Ez az olajvidék ma is stratégiai fontosságú, nincs eldöntve, hogy a közelben lakó, innen elüldözött kurdok visszatérhetnek-e a fontos olajbázis térségébe Szaddám Huszein rendszerének összeomlása után. A régióban élő népek közé tartoznak az egyébként az arabok és a kurdok mellett a turkománok, illetve törökök is.)

Az 1925-ben kirobbant frankhamisítási botrány egyik szereplője Teleki Pál. A hamist pénzt ugyanis az állami térképészeti intézetben készítették, s alighanem Teleki mellett a miniszterelnök, Bethlen István gróf is tudhatott az akcióról. Végül a szálakat elvarrták, a nemzetközi és hazai botrány nyomán sem bukott meg a kormány, csak az országos rendőrfőkapitánynak kellett lemondania – őt egyébként még Teleki nevezte ki első miniszterelnöksége idején.

1925-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választja a földrajztudós Teleki Pált, aki meghatározó szerepet töltött be a korszak tudományos életében: tanszékvezető, dékán, majd rektor volt különböző egyetemeken. A tudományos elitképzés fellegvárának, az Eötvös-kollégiumnak is kurátora volt ebben az időszakban (1920-tól). A trianoni békét követően szakmai érvekkel igyekezett alátámasztani a magyar revíziós törekvéseket, amelyeket szovjetellenes politikával párosított. A nemzeti propaganda ellenőrzésére kinevezett kormánybiztos volt a húszas években, és 1926-ban megalapította a Szociográfiai Intézetet és az Államtudományi Intézetet is.

A Magyar Revíziós Liga megteremtője (1927). 1932 és 1936 közt az Ösztöndíjtanács, 1936-tól a külföldi Collegium Hungaricumok kuratóriumának elnöke, s így az Horthy-rendszer értelmiségi elitképzésének legfőbb irányítója. Tevékenyen részt vett a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságának munkájában, ahol 1937-től Magyarország hivatalos képviselője volt. 1938-ban létrehozta a Magyar Táj- és Népkutató Intézetet, amelynek fiatal munkatársai azonban a reform szükségét radikálisabban értelmezték, ezért fellépett ellenük és kiállításukat bezáratta.

1936-37-ben az Országos Közoktatási Tanács elnöke lett a volt miniszterelnök, aki nem sokkal ezután, 1938. májusában kultuszminiszterré avanzsált. 1938 novemberében az első bécsi döntés idején a magyar tárgyalódelegáció tagja, egyik vezetője volt. Majd ismét kormányfői megbízatást kapott, amelyet 1939. február 16-ától gyakorolt, egészen tragikus haláláig, 1941. április 3-áig. Ekkor önkezével vetett véget életének.

Teleki Pál gróf – a Trianonban elvesztett területek visszaszerzése érdekében a náci Németország és a fasiszta Olaszország felé forduló – Imrédy-kormánnyal szemben a meggyőződéses nyugatbarát volt. Teleki 1939-41-es kabinetje ugyan a Szovjetuniót tekintette a legfőbb ellenségnek, de állítólag Moszkvával is hajlott a kompromisszumra. Esterházy Móric közlése szerint 1940-ben megnemtámadási szerződést akart kötni a Szovjetunióval. Egyesek szerint minden vágya az volt, hogy Magyarország elkerülje a háborúba való belépést, de ennek ellentmond, hogy 1940-ben csatlakozott a fasiszta háromhatalmi egyezményhez, illetve az antikomintern paktumhoz.

A szovjetekkel tervezett 1940-es megegyezés azonban Horthy kormányzó ellenállásán bukott meg. (Horthy emlékirataiban sokat hazudozik a szovjetekkel való későbbi tárgyalásokról, arra hivatkozik, hogy ő nem is tudott arról az 1941-es felajánlásról, amelyet a szovjet diplomácia Erdély ügyében tett. Moszkva azt ígérte ugyanis Budapestnek, hogy ha kimarad az ellene indítandó offenzívából, Magyarország visszakapja ezt a területet. Horthy azonban végül beléptette a szovjetek elleni háborúba Magyarországot, és ezzel megpecsételte hazánk sorsát. Ekkor egyébként Teleki Pál már nem volt az élők sorában.)

Teleki a szovjetekkel létesítendő kompromisszum kudarca láttán Jugoszlávia felé próbált nyitni. 1940. december 12-én Belgrádban Magyarország örök barátsági szerződést kötött Jugoszláviával. A szerződés első cikke szerint „A Magyar Királyság és a Jugoszláv Királyság között állandó béke és örökös barátság fog fennállani.” A belgrádi németellenes fordulat után azonban a berlini vezetés bejelentette igényét a magyar csapatokra.

Telekinek választania kellett a revíziót lehetővé tevő Németország és a térséget feladó, de nagy anyagi tartalékokkal rendelkező nyugat között. Teleki önmagát tartotta felelősnek, amiért olyan helyzet alakult ki, amelynek elkerüléséért egész életében küzdött. A német hadsereg Jugoszlávia elleni felvonulásának másnapján, 1941. április 3-án főbe lőtte magát.

Öngyilkossága előtt Horthy Miklóshoz írt búcsúlevelet, amelyben leszögezte: „Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.” (A mohácsi csata 400. évfordulója alkalmából, 1926. augusztus 29-én mondott Horthy-beszédre utalt ebben a szövegben Teleki. A kormányzó ugyanis a mohácsi beszédben a szerb-magyar harcok emlékeit idézve a két ország érdekközösségét hangsúlyozta.)

Így lett trombitaművészből idegenvezető

Így lett trombitaművészből idegenvezető

Trombitaművészből lett Portugáliában idegenvezető, portugál nyelvtanár, egy gasztro rovat szerkesztője, esküvőszervező, akinek legnagyobb vágya, hogy évekkel később egy hátizsákkal utazza majd be Ázsiát.

Középkori kincset találtak Lengyelországban

Középkori kincset találtak Lengyelországban

A szakértők ritka, sziléziai lemezpénzekre bukkantak egy textilzsákban.

Elveszett kolostorra bukkantak Skóciában

Elveszett kolostorra bukkantak Skóciában

A deeri apátság kulcsfontosságú volt a skót írásosság történetében.

Ősi lelet írja át a társadalmi szerepekről kialakított képet

Ősi lelet írja át a társadalmi szerepekről kialakított képet

Úgy tűnik, a bronz- és vaskor fordulóján a nemi szerepek sokkal képlékenyebbek voltak, mint gondolnánk.

Érmékkel teli edényt találtak Mohendzsodárónál

Érmékkel teli edényt találtak Mohendzsodárónál

Az ősi lelőhely, Mohendzsodáro az Indus-völgyi civilizáció egyik legfontosabb városa volt.

National Geographic 2023. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket