Csilla, Noémi, Kájusz2024. április 22., hétfő
Kultúra

Deák Ferenc születése

National Geographic Magyarország

1803. október 17-én született Deák Ferenc, a „haza bölcse”. Anno… rovatunkban a legfontosabb évszámok felidézésével emlékezünk meg az első független magyar kormány igazságügyi miniszteréről, az 1867-es kiegyezés szellemi atyjáról.

1803. október 17. – Zala vármegyei középbirtokos családban, Söjtör településén megszületett ifjabb Deák Ferenc. Apja, idősebb Deák Ferenc nem foglalkozik a gyermekkel, miután édesanyja a szülés közben meghal, a férj pedig ezért búskomorságba esik, és „anyagyilkosnak” tekinti a kisdedet. Az ifjabbik Ferencet előbb nevelőszülők, majd idősebb testvérei gondozzák.

TANULMÁNYOK

1811-12 – a keszthelyi premontrei gimnáziumban tanul
1812-13 – a pápai bencés algimnáziumba jár
1813-tól a kanizsai piarista gimnázium tanulója
1817-21 – a győri akadémián jogi és bölcsészeti tanulmányokat folytat
1822 – Pesten jurátus, a Károlyi grófok jószágigazgatója mellett végzi jogi gyakorlatát
1823 december – jeles eredménnyel ügyvédi oklevelet nyer, utána Zalában vármegyei szolgálatot vállal

ZALA MEGYE

1832-től helyettes alispán Zala vármegyében
1833 – Deák Antal lemond a vármegye országgyűlési követségéről, helyette öccsét, Deák Ferencet választják meg képviselőnek

ORSZÁGGYŰLÉS

1833. május 1-től vesz részt az országgyűlés tanácskozásain, ahol csakhamar a reformellenzék vezéregyéniségei közé emelkedik.
1835. augusztus 29. – Borsod megye az önkormányzat tagjává választja Deákot.
1836 – a liberális ellenzék vezetőjét ismerik fel benne. Több megye tiszteletbeli táblabírójának választják meg.

ZALA MEGYE

1837 – Zala megye alispánja
1838 – memorandumot ír, amelyben a szólás- és gyülekezési szabadságot követeli. A Zala megyeiek ezt az egész országban terjesztik.
1839. november 21. – a Magyar Királyi Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.

ORSZÁGGYŰLÉS – AZ ELSŐ KIEGYEZÉS

1839-40 – az országgyűlésen ismét Zala vármegye követe, s tevékenységével nagy részben hozzájárul ahhoz, hogy a bécsi kormány időlegesen felhagy a nyílt erőszakkal. Ezen az országgyűlésen tanúsít először passzív ellenállást – ekkor Metternich politikájával szemben.
1840 tavaszán egy bécsi ügynökkel tárgyal, amely az első kompromisszumhoz, sokak szerint az úgynevezett első kiegyezéshez vezet. A meghirdetett amnesztiával szabadon engedik Kossuthot, valamint a Lovassy-per elítéltjeit, és megszüntetik a folyamatban lévő hűtlenségi pereket. Kosstuh ezután nevezi Deákot a “haza bölcsének”. Az országgyűlés egy Deák elnöklete alatt működő bizottságra bízza a büntetőtörvénykönyv tervezetének előkészítését.

ZALA MEGYE

1840 – 23 megye tiszteletbeli táblabírója
1841-42 – a bizottság elkészíti a kor színvonalán álló javaslatait, a tervezet azonban a főrendi tábla ellenzésén elbukik.
1842. június 20. – Deák Antal halála. Deák Ferenc felszabadítja a jobbágyait, és 1854-ig átveszi a családi birtok vezetését.
1843-44 – az országgyűlésen az ellenzék a közteherviselés megvalósítását állítja programja középpontjába, s Zala vármegye ilyen értelmű követi utasításának megakadályozására a vármegyei konzervatív reakció a bocskoros nemességet is mozgósítja a megyegyűlésre. A közgyűlés idején a szegény nemesség véres zavargásokat rendez Zalaegerszegen, mire Deák a súlyos kilengések következtében lemond követjelöltségéről. Az 1843-44-i országgyűlésen nem vesz részt.
1845 – a védegyleti mozgalomban Kossuthhoz csatlakozik. A Széchenyi és Kossuth között elmérgesedett vitában Kossuth mellett nyilatkozik.
1845. február 9. – Deák nagy beszéde a szentgróti fiókvédegylet megalakításakor az egyesület és az iparpártolás fontosságáról.
1845-46 – Deákot kérik fel az ellenzéki program összeállítására, azonban az ellenzék egysége érdekében ez elől kitér.
1847 – Deák megírja az Ellenzéki Nyilatkozatot Kossuth tervezete alapján. A hatok tanácsa (Kossuth, Eötvös, Pulszky, Teleki, Szemere és Deák) számára készülő dokumentumot a tanács június 6-án fogadja el.
1847-48 – az országgyűlésről ismét távol marad, a zalai rendek csak az 1848. márciusi eseményeket követően hívják vissza egyik korábbi követüket, és küldik helyébe Deákot, aki március 20-ától részt vehet a nagy fontosságú törvényjavaslatok kidolgozásában.

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

1848. március 20. – Deák Pozsonyba érkezik. Igazságügyminiszter lesz az áprilisban beiktatott Batthyány-kormányban.
1848. március 28. – az ősiség eltörléséről folyó vitánál kapcsolódik be az országgyűlés munkájába. Az áprilisi törvények Deák tevékeny közreműködésével születnek meg.
1848. április 7. – beiktatják a Batthyány-kormányt.
1848. április 11. – a király szentesíti az áprilisi törvényeket
1848. április 29. – kormány előtt a sajtóvétségekről szóló rendelet
1848. május 25. – szabályozás a börtönviszonyok javítására, új, egészségesebb fegyintézetek építésére, és a gyanúsítottak, illetve az elítéltek elkülönítésére.
1848 június – választások az első népképviseleti országgyűlésre
1848. júl. 5.–1849. aug. 11. – az első népképviseleti országgyűlés. Deák Zalát képviseli.
1848. július 22. – vita az alsóházban Nyáry Pállal. Deák védi a kormány álláspontját, amely szerint a Pragmatica Sanctio nem teszi lehetővé az olaszokkal való szövetkezést az osztrák császár ellen.
1848. augusztus 27. – a horvátokkal való kiegyezés tervezete, amelyet a Batthyány-kormány hagy jóvá, Deák és Szemere Bertalan műve volt. A határozat széleskörű önkormányzatot ajánlott fel Horvátországnak.
1848 augusztus vége – a kormány és az országgyűlés Batthyány Lajossal együtt Bécsbe küldi, hogy kompromisszumot érjenek el az udvarral, küldetésük azonban eredménytelen marad.
1848. szeptember 11. – Jelacic támadásának hírére Batthyányval együtt ő is lemond, tárcájáról. Miután Batthyány kormányalakítási kísérlete végül is eredménytelen marad, Deák továbbra is részt vesz az országgyűlés munkájában
1848. szeptember 15. – az országgyűlés elkezdi megvitatni Deák agrárreformtervezetét
1848. december 2. – Ferdinánd lemond a trónról, Ferenc Józsefet kikiáltják császárrá. A magyar országgyűlés az uralkodók cseréjét semmisnek, Ferenc Józsefet pedig trónbitorlónak nyilvánította. Deák a határozat mellett szavaz.
1848. december 31. – tagja lesz a Windischgraetzhez menesztett országgyűlési küldöttségnek, amelynek a béke helyreállítását kell megkísérelnie.
1849. január 3. – a bicskei találkozón Windischgraetz feltétlen megadást követel, feltételeit Deák nem vállalja, Pestről hazamegy kehidai birtokára, ahol visszavonultságban tölti a következő éveket.

ZALA MEGYE

1849 december–1850 május – Deákot letartóztatja az ellenforradalmi katonai törvényszék
1850. április 25. – visszautasítja a Birodalmi Jogi Szövetségbe szóló meghívást
1850-1860: a passzív ellenállás időszaka. 1851-ben például visszautasítja Schmerling kancellár felszólítását, hogy vegyen részt az igazságügyi reformok tárgyalásában

PEST

1854. július 31. – Széchenyi megveszi a kehidai birtokot. Deák ideiglenesen a pesti Angol Királynő szállóba költözik
1855 – Vörösmarty árváinak gyűjtést szervez, és 100 ezer forintnál is több jön össze
1860. október 20. – az Októberi Diploma. A birodalom ókonzervatív irányítására tett kísérlet. Az 1847-es viszonyokat állítaná vissza Magyarországon
1860. december 19. – a császár kihallgatásra kéreti Deákot, hogy megtudakolja véleményét az ügyekről. A császár Vay kancellár előtt úgy nyilatkozik, hogy Deák tetőtől talpig becsületes, erős meggyőződésű ember, csakhogy „sokat tart kivihetőnek, ami leküzdhetetlen akadályokba ütközik”.
1861. január 23.–február 26. – Deák részt vesz egy konferencián, melyet az országbíró vezet. A szabadságharc leverése óta először vállalkozik a rendszerrel való együttműködésre.
1861. február 26. – a Februári Pátens. A birodalom centralista átszervezésére tett kísérlet.

ORSZÁGGYŰLÉS

1861 április-augusztus – az 1848-as forradalom utáni első országgyűlés. Deák Pest belvárosát képviseli, és a kisebbségben lévő Felirati Párt vezetője. A másik párt, a Határozati Párt még csak feliratot sem akar intézni az uralkodóhoz, a történeti 48-as alkotmány visszaállítása céljából, hanem egyszerűen határozni a jogok deklarálására
1861. május 13. – az első felirat, amelyet Teleki László halála után Deák javaslatára az országgyűlés elé terjesztenek
1861. június 5. – az első feliratot jóváhagyja az alsóház, Tisza Kálmán határozati javaslatával szemben. A szavazáson három voks dönt Deák javára
1861. július 8. – Ferenc József elutasítja a módosított javaslatot, amelyet pedig a mérsékeltebb álláspontot képviselő Deák fogalmazott meg, illetve terjesztett elő.
1861. augusztus 22. – átmeneti neoabszolutista rendszer bevezetése, és ezzel egyidejűleg a felújított passzív rezisztencia kezdete.

PEST

1862-1864 – a konzervatívoknak nem sikerül egyezségre lépni az udvarral.
1865 – Wenzel Lustkandl jogi tanulmánya, amelyben megkérdőjelezi Deák 1861-es szerepét. Deák válasza megjelenik a Budapesti Szemlében: sajtóvita tör ki.
1865. április 16. – a „Húsvéti cikk” megjelentetése a Pesti Naplóban.
1865 május – „Májusi program” című cikksorozat a Debatte-ban.

ORSZÁGGYŰLÉS

1865. december 10.–1868 december: a második országgyűlési ülésszak a forradalom után. Deák Pest belvárosát képviseli.
1866. március 3. – Deák azt tanácsolja az országgyűlésnek, hogy válasszon 67 tagú bizottságot, amely aztán 15 tagú, ugyancsak választott albizottságot bíz meg a dualista monarchiára vonatkozó törvényjavaslat kidolgozásával. Mindkét bizottságban Deáké a meghatározó szerep.
1866. június 17. – kitör a háború Ausztria és Poroszország között.
1866. június 24. – a 15-ös albizottság elvben elfogadja Deák kiegyezési tervezetét.
1866. június 25. – a parlament feloszlik

KIEGYEZÉS

1866. július 3. – a königgrätzi (sadovai) csata
1866. július 19. – Deák biztosítja Ferenc Józsefet arról, hogy Magyarország nem fogja növelni a követeléseit a königgraetzi vereség után.
1867. február 7. – 1871. november 14.: Andrássy Gyula a miniszterelnök, Deák nem vállal kormányzati szerepet.
1867. május 29. – az 1867. 12. törvénycikk, amely a közös ügyek meghatározását és adminisztrációját tartalmazza.
1867. június 8. – Ferenc Józsefet Magyarország királyává koronázzák

HANYATLÁS

1868 – Deák alulmarad a parlamentben saját pártjával szemben a költségvetési vita során, amikor a magyar és szerb nemzeti színházak támogatásáról van szó.
1869. április–1872. április 16. – a harmadik országgyűlési ülésszak a forradalom után. Deák Pest belvárosának képviselője.
1869 – egészsége gyors romlásnak indul.
1869 – második parlamenti veresége a bíróságok modernizálása ügyében.
1870 – a parlament elveti Deák jelöltjének kinevezését.
1871. november 14. – 1872. december 4. – Deák ellenfele, Lónyay Menyhért lesz a miniszterelnök Andrássy helyett.
1872 szeptember – 1875 május – a negyedik országgyűlési ülésszak, Deák Pest belvárosát képviseli.
1873. június 28. – utolsó fontosabb beszéde az állam és az egyház viszonyáról. (Az Encyclopaedia Britannica szerint utolsó beszédét ez év novemberében mondja el.)
1874. március 21 .– 1875. március 2. – Bittó István kormánya
1875 – a Deák-párt és a Balközép Párt fúziója Szabadelvű Párt néven. Deák névleg elsődleges tag, de már nincs tényleges befolyása.
1875 – utolsó alkalommal választják meg Deákot Pest belvárosának képviseletére.
1876. január 28. – Deák halála
1876. február 24. – Deák emlékére megszületik az 1876. évi 3. törvénycikk.

Több száz éves leletet talált egy házaspár saját fürdőszobájában

Több száz éves leletet talált egy házaspár saját fürdőszobájában

Takarítás közben bukkantak egy csapóajtóra, amely egy középkori alkotást rejtett.

Rituálisan égették el a maják a bukott uralkodójukat

Rituálisan égették el a maják a bukott uralkodójukat

A kutatók úgy vélik, egy maja politikai rendszerváltás emlékeit fedezték fel.

Munkatársunk a Siemens Media Award különdíjasa

Munkatársunk a Siemens Media Award különdíjasa

2024. április 18-án este tartották a Siemens Media Awar 2024 díjátadóját: a technológia területén különösen magas színvonalon alkotó újságírók, illetve tartalomkészítők munkáját ismerték el a díszvacsorával egybekötött eseményen.

Földrengések okozhatták az ősi város bukását

Földrengések okozhatták az ősi város bukását

Teotihuacan 650 környékétől kezdődően több mint egy évszázadra elnéptelenedett.

Ősi sírokat rejtett egy régi szervizműhely

Ősi sírokat rejtett egy régi szervizműhely

A Portugáliában feltárt nyughelyek az időszámítás szerinti 5-6. századra datálhatóak.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket