Vilma, Ünige, Csaba2023. december 05., kedd
Kultúra

Amiről egy Millenniumi képeslap mesél…

National Geographic Magyarország

Egy képeslap rengeteg dologról mesélhet. Kiderülhet például, hogy a Ferenc József koronázásáért lelkesedő vízépítő mérnök miként segített Munkácsy munkásságában.

Írta: Filep László
a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság tagja,
Igazságügyi bélyegszakértő

A világon elsőnek, 1869. október 1-jén, az Osztrák-Magyar Monarchia két tagállamában adtak ki díjjegyes levelezőlapot, vagyis olyan lapot, amire nem kellett bélyeget ragasztani, mert eredendően rányomták azt. Mindkét dokumentumon német nyelvű felírat volt, csak a címerrajzban különböztek egymástól. A nagyközönség körében hamar népszerűek lettek a levelezőlapok, nemsokára már készültek képekkel ellátva is – megszülettek a képeslapok.

Egy kedves barátom Millenniumi képeslapgyűjteményében láttam meg ezt a 2 krajcáros díjjegyes lapot. Tulajdonképpen semmi különös: szép, régi, cirkalmas kézírással megcímzett lap „Unghváry Mariska leányomnak, a felsőbb leányiskola I-ső éves növendékének Budapesten II, ker.Batthány utca 2 sz 2ik em. 15 ajtó” – nemhiába nevezik a korszak lapjait „hosszúcímzésű”-nek.

Akkor mi fogott meg? A képoldal. A jól ismert koronázási kép: 1867. június 8-án koronázták meg Ferenc József császárt magyar királlyá. A kép mellett, a címzésből megismert kézírással a következő áll: „Édes Mariska Leányom! 1867-ben Olaszországból – Helvécián át siettem haza, hogy jelen lehessek I Ferencz József dicső királyunk koronázási ünnepélyén! Láttam a magyar nemzet lelkesedését és királyunk dicsőségét! Korona és nemzet eggyé lett! Hatalmas és virágzó! – Adja Isten! Hogy mindig az legyen! Rátok magyar nőkre, a legdicsőbb szerep várakozik! Végezze mindenki kőtelességét! S hazánk felvirúl. Visegrád 1899. Máj 1. Unghváry Vilmos m. kir. főmérnők”.

Ki az apa, Unghváry Vilmos m. kir. főmérnök, aki felsőbb leányiskolába járó gyermekének ily patetikus – a korra egyébként jellemző – szavakat írt? A Magyar Életrajzi Lexikon szócikke elég szűkszavú: „Unghváry Vilmos János (Szarvas, 1833. dec. 26. – Bp., 1902. szept. 2.): mérnök, mezőgazda, publicista. Mérnöki és gazdasági tanulmányait 1852 – 58-ban a bécsi politechnikumban végezte. 1858-ban a nagyváradi püspöki uradalom mérnöke lett. 1859-ben állami szolgálatba lépett. Egyik szorgalmazója volt a vízszabályozásnak, az öntözőcsatorna-rendszerek kiépítésének; propagálta a mesterséges haltenyésztést. Élete vége felé elsősorban a pozsonyi m. színészettel foglalkozott. – F. m. Az alföldi szárazság és ínségről (H. n. 1863).”

Ám Unghváry Vilmos halála után két évvel, a Művészet című, Lyka Károly szerkesztette lap 1904. évi 4. száma 245-248. oldalain megjelent Dr. Prém József Munkácsy dolgozótársai című írása. „Munkácsy Mihálynak tán egy alkotása sem került annyi küzdelmébe, fáradságába a mesternek, mint a Honfoglalás képe. Néhány levél, melyet a művész azokkal váltott, kik történelmi és archeológiái adatokkal támogatták, élénk világot vett arra a nehéz munkára, melyet Munkácsynak előtanulmányként végeznie kellett.”

S íme, az egyik levelezőtárs nem más – mint Unghváry Vilmos! E levelezés történetét Dr. Prém József részletesen ismerteti, melyet röviden összefoglalok: Munkácsy panaszát – hogy nem ismeri a régi magyar viseletet, fegyverzetet s ezért nehezen halad a képpel – a Borsod vármegyei Debreczeny Pál birtokos is olvasta, eszébe jutott a Pozsonyban látott, Lanfranconi Enea olasz származású Duna-szabályozó mérnők híres kép- és metszetgyűjteménye, melyeknek képei megannyi becses adatok Munkácsy számára. Lanfranconi Enea és Unghváry Vilmos kollégák voltak, s így került sor arra, hogy utóbbi levelet küldött Munkácsy Mihálynak, Párizsba, aki válaszul Colpachból 1892 augusztus 3-án a következő sorokat intézte hozzá:

„Igen tisztelt uram!
Becses levelét hálásan vettem és igen köszönöm azon meleg részvétét és érdeklődését, melylyel munkában lévő képem iránt viselkedni szíveskedik. Igaz, hogy sok nehézséggel jár a kilencedik századbeli viseletekről hiteles adatokat szerezni s annyival hálásabb vagyok, ha valaki ez ügyben segélyemre van, de hála Istennek, ma már a kép azon stádiumban van, hogy a kosztüm-kérdésen alapjában véve túl vagyok. Ha azonban valami érdekes és különösen hiteles adatok birtokába juthatnék, annak természetesen igen örülnék és még fölhasználhatnám, azért tehát fölkértem Korbay Ferenc barátomat, ki pozsonyi és éppen hazautazik, hogy nézze meg a gyűjteményt és kérje ki Lanfranconi úr szíves engedelmét arra, hogy az érdekesebb darabokat lepauziroztathassa, nekem elküldje. Egy részét ismerem az említett kiadásoknak, de azok vagy oly homályosak, hogy azokból alig lehet valamit megérteni, vagy egészen későbbiek, azok pedig nem használhatók. (…) Különösen a fövegek és fegyverzet érdekelnének. Reménylem, nem követek el indiszkréciót, midőn igen tisztelt mérnök úr szíves közbenjárását kikérem, de arra azon érdeklődés bátorít föl, melyet az ügy iránt tanúsít. Mély tisztelettel és hazafias üdvözlettel, lekötelezett honfitársa MUNKÁCSY MIHÁLY.”

Unghváry Vilmos a gyűjteményből lerajzolt számos fegyvert és föveget, mely képeket elküldték Munkácsynak, ki a küldeményről Korbay Ferencnek 1892. szeptember 9-én írt levelében így emlékezik meg: „…amit te és lelkes társaid (Lanfranconi Enea és Unghváry Vilmos mérnökök) érdekemben tesztek! … Nagy örömmel és roppant kíváncsian várom, mi lesz a kutatások eredménye, de bármi legyen is, hálám és köszönetem ugyanaz lesz, mert ez a nemes áldozat, különösen ismeretlenek részéről, valóban megindít.”

Unghváry ezek után régi ismerőséhez, gróf Zichy Jenőhöz fordult, ki az ősmagyar viseletek történetében szaktekintélynek számított, szívesen segített s válaszát sajátkezű érdekes rajzokkal kísérte. Lanfranconi összes könyvét Párizsba küldte Unghváry Vilmos részletes jegyzeteivel, magyarázataival. Hogy milyen hatással volt Munkácsyra ez a küldemény, mutatja az itt következő levele, melyet 1892 november 6-án Párizsból írt Unghvárynak:

„Mélyen tisztelt honfitárs!
(…) Tegnap vettem át a becses könyveket és először is leghálásabb köszönetemet fejezem ki – azaz fejezném ki, ha tudnám – azon nemeslelkű részvétért és fáradozásért, melylyel ügyemet felkarolták és annyi áldozatot hozni érte szívesek voltak. Természetes, hogy a könyveknek jelzett lapjait a legnagyobb érdekkel rögtön átnéztem s találtam benne sok figyelemreméltó adatot, valamint az igen tisztelt mérnök úr által tett idézetek és a különböző munkákból való kivonatok igen érdekeltek (…) az Árpád korát ábrázoló metszetekben néhány jó kosztüm-motivumot találtam, melyeket eddig vonakodtam felhasználni, de amelyeket most mégis felhasználok. Az Árpádkori sisak azonban teljesen hiteles és igen használható adat. Végtelenül örvendtem azon lehetőségnek, hogy igen tisztelt mérnök úrhoz, vagy Lan-franconi mérnök úrhoz Parisban személyesen lehet szerencsénk. Nem annyira azért, hogy az adatokat megbeszélnők, mert hiszen azokon azon igazán lelkiismeretes és fáradságos magyarázatok után, melyekkel mérnök úr a metszeteket kisérte magam is eligazodom: de örültem annak, hogy megismerhetem és személyesen megköszönhetem irántam és az ügy iránti igaz részvétöket. (…) Én részemről boldog volnék, ha ily kellemes alkalmam volna megköszönni szívességeiket és az én szerény otthonomban egypár barátságos estét tölthetnénk. Azonkívül hiszem, hogy azon mű is, mely iránt oly áldozatkész érdeklődéssel viseltetnek, szintén érdekelné, mert már abban a stádiumban van, hogy körülbelül látni lehet, mi lesz belőle. Becses arcképének igen, igen megörültem és legyen meggyőződve, hogy becses lapja lesz fénykép-albumomnak. (…) Arcképemet is szíves viszonzással itt küldöm. Lanfranconi úrnak is küldtem volna, de készen csak ez az egy példány van ; de ha megengedi, utánküldöm. Kérem, néki legmélyebb hálám és köszönetem kifejezni. A könyveket gonddal őrizem. Most pedig köszönetemet ismételve, maradok hazafiúi üdvözlettel és meleg kézszorítással, tisztelő híve: MUNKÁCSY MIHÁLY”

Lám, milyen egyszerű kis lapocska, s mennyi mindent tud mesélni. Vajon egy-egy gyűjteményt átnézve hány és hány hasonló kultúrtörténeti érdekességet találnánk?

Köszönetemet fejezem ki Siági Lajos barátomnak, aki gyűjteményéből a bemutatott lapot rendelkezésemre bocsátotta.

Lenyűgöző a zene terápiás hatása és közösségformáló ereje

Lenyűgöző a zene terápiás hatása és közösségformáló ereje

A világ egyik legelismertebb zongoristája, Ludovico Einaudi zenéje különleges hangulatot ad és segít lelassulni.

Hétköznapi középkori emberek történetei tárultak fel

Hétköznapi középkori emberek történetei tárultak fel

A kutatók Cambridge egyik középkori temetőjének maradványait elemezték.

Litkai Gergellyel, az ország legzöldebb humoristájával indultunk útnak

Litkai Gergellyel, az ország legzöldebb humoristájával indultunk útnak

Litkai Gergely az ország egyik legismertebb humoristája, aki köztudottan igen elkötelezett a fenntarthatóság iránt. De környezettudatossága vajon autózási szokásaira is kiterjed? Többek között erre kerestük a választ Gergővel, akit vezetés közben kérdeztünk.

Ősi piramis vagy természetes képződmény Indonézia hegye?

Ősi piramis vagy természetes képződmény Indonézia hegye?

Komoly szakmai vitát váltott ki egy idén ősszel megjelent tanulmány.

Ősi kincseket adott vissza Svájc Egyiptomnak

Ősi kincseket adott vissza Svájc Egyiptomnak

A tárgyakat két büntetőügy keretében kobozták el.

National Geographic 2023. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket