Stefánia, Jakab2023. november 28., kedd
Kultúra

Légi fotózás drónnal, szabályosan

2021.02.15.Bakó Gábor
National Geographic Magyarország

Amennyiben légi fényképeket szeretnénk készíteni, vonatkoznak ránk a fényképkészítésre, videókészítésre vonatkozó jogi és etikai szabályok.

Az óbudai gázgyár épületei
Forrás: Bakó Gábor

Mivel az UAV segítségével a kameránk elméletben képes meglátogatni elzárt területeket és közterületen is olyan magasra tud emelkedni, hogy rálásson a földön állva nem látható területekre, a jogalkotó a Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2020. decemberi módosításába beemelt egy fontos szakaszt, amit nem szabad rosszul értelmezni:

,,(1 a) Aki pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használata során más lakásáról, egyéb helyiségéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy képfelvételt készít, szabálysértést követ el.”

A Szabs. tv. a következő 183. alcímmel egészült ki:

(1) Aki lakott terület felett pilóta nélküli légi járművet jogosulatlanul használ, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.”

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2020. decemberi módosítása során a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény ,,Tiltott adatszerzés” című alcíme a következő 422/A. §-sal egészült ki:

(1) Aki pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helyiségét, vagy ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyeli és az ott történteket rögzíti, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha más bűncselekmény nem valósul meg, aki az (1) bekezdésben meghatározott megfigyelés során készített hang- vagy képfelvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.”

De pontosan miről is van szó?

A módosítás tervezésekor elterjedt a hír, hogy a zártkertek fényképezése tiltott lesz. Ugyanakkor ezek a sorok nem ezt jelentik. Szabadi László, ACRSA kerekasztalon elhangzott, tájékoztatása szerint a hangsúly ezeken a kifejezéseken van: „pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használata során”, „megfigyeli”, „ott történteket rögzíti”, „megfigyelés során”.

Tehát, ha valaki kémkedési céllal készíti a felvételt, akkor érvényesek ezek a szankciók. „Büntetni a visszaélőt fogják.” Amellett, hogy reméljük, hogy ez így is lesz, és az esztétikai, felmérési, térképészeti célból és egyéb jó szándékkal készülő felvételek készítésére sohasem alkalmazzák ezeket a szankciókat, valóban támogatható cél a visszaélések (betörést előkészítő terepszemle drónnal, zsarolásra alkalmas felvételek készítése, egyéb károkozási célú reptetés) megakadályozása és szankcionálása a családok védelme érdekében.

A szankciók öt évig érvényesíthetők, így például egy ingatlan tulajdonosa később is élhet jogai érvényesítésével, amennyiben bizonyítható, hogy a jogsértés megvalósult. Amikor ilyen esetet szankcionálnak, mérlegelési kötelezettséget ír elő a törvény és az eljáró hatóságnak minden körülményt figyelembe kell venni a szankció mértékének megválasztásakor. Korábban, amennyiben például nem okoztunk valódi, az esetleges sértettek oldaláról felmerülő hátrányt a jogsértéssel, a büntetés a minimum felé tendált. Vagy például, amennyiben visszafordítható a hátrányos hatás, amit okozott a távpilóta, esetleg rövid időbeli lefutású a káros hatás, a jogsértés rövid ideig állt fenn, akkor sem valószínű, hogy a nagyobb büntetési tételek felé mozdulna el az eljáró hatóság. Ugyanakkor, ha bizonyíthatóan ismétlődő volt a jogsértés, esetleg nem voltunk együttműködőek az eljárás során, az növelheti a szankció mértékét. Eseti légtér, biztosítás vagy a regisztráció, esetleg a kompetenciatanúsítás hiányában az ismertetett büntetési tételek még nagyobbak is lehetnek, például légi közlekedés veszélyeztetése is felmerülhet.

A megfigyelés nehéz értelmezése, a lakosság és az eljáró hatóságok felelősségi körébe helyezése mellett, hatalmas probléma van a Térképészeti törvény (2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről), és a hozzá kapcsolódó rendeletek kapcsán.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 30. § (1) bekezdése alapján légi távérzékelés, felvétel vagy adat közzétételéhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához engedély szükséges. Geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatokat eredményező légi fényképezés esetén a 399/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján a légi távérzékelési (a továbbiakban: távérzékelési) engedély kiadása iránti kérelmet a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervhez kell benyújtani (MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. Telefon: 336-2162, Fax: 336-2161, e-mail: mh.geosz@hm.gov.hu, Postacím: 1277 Budapest, Pf.: 12).

Ezt az engedélyt azonban a jelen jogszabályok alapján nem lehet UAV művelethez megszerezni, sőt, klasszikus légi jármű esetén is csupán két hazai szolgáltató birtokában van olyan tevékenységi engedély, amit csatolni kell ennek az engedélynek a kérelmezése esetén. Ezek a jogszabályok idejétmúlt, piacszűkítő és hazánk szakmai lemaradását okozó helyzetet teremtenek.

Mindemellett nem térképművet, nem felmérési célú képeket készíthetünk az említett távérzékelési engedély nélkül is, még akkor is, ha ezek a felvételek alkalmasak ilyen téradatok előállítására, amit a harmincnál is több légi felmérésben érintett szervezet ki is használ.

A művészi légi felvételek készítése esetén tehát csupán a képre kerülő ingatlan tulajdonosának jóindulatán, tájékozottságán, illetve az ügyet kezelő hatóság jogértelmezésén múlik, hogy kémkedésnek („megfigyelésnek”), vagy jóhiszemű alkotásnak tekintik a tevékenységünket.

Forrás: Bakó Gábor

 

Légi felvételek szabályozásának történelmi háttere

A második világháború előtt és a háború kezdeti időszakában Magyarországon a nem katonai célú légi fényképezés a világ élvonalában volt, különösen a húzó ágazat, a légi térképészet területén értek el nemzetközi sikereket. Magyarországon kezdték először alkalmazni a légi fényképeket régészeti célokra, és a Duna és a Tisza magyarországi szakaszait gyorsabban és nagyobb részletességgel térképezték és értékelték ki, mint a legtöbb nyugat-európai folyót. A hazai módszerek és útmutatók Franciaországban és Nagy Britanniában is követőkre találtak.

A hidegháború kezdeti időszakában azonban szétrombolták a háborúban eleve sok veszteséget szenvedett intézményesített légi felmérő intézményeket, és a folyamatok évtizedekre megtorpantak. A légi fényképek vízügyi, erdészeti és egyéb polgári alkalmazása évtizedekre abbamaradt, a szovjet légierő, illetve a Néphadsereg készíthetett csak képeket repülőgép fedélzetéről, központosított moszkvai hírszerzési célokkal, másodlagosan pedig a hazai topográfiai térképfrissítés érdekében. Ebben az időszakban a MALÉV járatain a személyzetnek jelenteni kellett, ha valaki kifényképezett a repülőgép ablakán, és a repülőtéren már várta az erre hivatott szervezet a rosszul informált utast. A filmet előhívták, őt pedig alaposan kikérdezték. Ebben a környezetben harcolta ki a pécsi vízügyi igazgatóság, majd a vízügy budapesti központi szervezete a vízügyi és környezetvédelmi légi fényképezés helyreállítását, de csak az 1970-es évek derekára érhették el a céljukat. A felvételeket így is katonai cenzorok ellenőrizték az 1980-as évek végéig, a repülések engedélyeztetése nehézkes volt. Az 1950-óta tartó diktatórikus félelem, és a felvételkészítés szigorú, túlzó szabályokhoz és tevékenységi engedélyekhez kötése 1992-re szűnt meg teljesen.

Ekkor a légi fényképezéshez köthető valamennyi szakma fellélegzett és a fiatalok, valamint a régen is tevékenykedő profik számára olyan lehetőségek nyíltak meg az önfejlesztésre, amelyek nyugaton már korábban is megvoltak. Évente tucat vállalkozó és csoport lépett piacra termékeivel, a műszerek és fényképezőgépek értékesítése fellendült, a légi fényképek felhasználása mindennapossá vált. Kisrepülőgépek, sárkányrepülők, majd paplanernyők jelentettek platformot a légi fotósok számára, akik művészi képeikkel hamar meghódították a címlapokat és széles körben publikálták szebbnél-szebb alkotásaikat A közigazgatási feladatokhoz alkalmazott légi térképek, és a szennyvíztisztítók, építkezések és mezőgazdaság számára szállított légi felvételek segítségével a gazdasági és tervezési folyamatok átgondoltabbá, ellenőrzötté és biztonságosabbá váltak, még az illegális hulladékelhelyezés mértékében is csökkenő tendenciák mutatkoztak. Szinte valamennyi ágazat döntés előkészítési folyamatai logikusabbá, jobban szervezetté váltak.

2013 volt azaz év, amikor a térképészeti célú légi fényképezést olyan szabályozás alá vonták, amely gyakorlatilag nem volt teljesíthető a jogszabályok hatálybalépésekor. A jogi környezet azóta nagyban módosult, de az engedélyek beszerzésére csupán két légi szolgáltató volt képes a klasszikus, pilóta vezette légi járművek esetében, és valljuk be, máig nem tisztázott, hogy a légi fényképek mikor tartoznak e szabályrendszer hatálya alá, illetve hogyan lehet drón esetén legálisan távérzékelést végezni, amikor a hatóságok csak légi szolgáltató által üzemeltetett, lajstromozott légi jármű esetén adnak ki ilyen engedélyt.

A jogszabályok gyors ütemű változásának időszakát éljük, és a jogalkotó felismerte a szituációt, annak orvoslása a jelek szerint folyamatban van.

Forrás: Dronehub Academy

Középkori kincset találtak Lengyelországban

Középkori kincset találtak Lengyelországban

A szakértők ritka, sziléziai lemezpénzekre bukkantak egy textilzsákban.

Elveszett kolostorra bukkantak Skóciában

Elveszett kolostorra bukkantak Skóciában

A deeri apátság kulcsfontosságú volt a skót írásosság történetében.

Ősi lelet írja át a társadalmi szerepekről kialakított képet

Ősi lelet írja át a társadalmi szerepekről kialakított képet

Úgy tűnik, a bronz- és vaskor fordulóján a nemi szerepek sokkal képlékenyebbek voltak, mint gondolnánk.

Érmékkel teli edényt találtak Mohendzsodárónál

Érmékkel teli edényt találtak Mohendzsodárónál

Az ősi lelőhely, Mohendzsodáro az Indus-völgyi civilizáció egyik legfontosabb városa volt.

Több ezer éves fegyverek árulkodnak az ősi háborúkról

Több ezer éves fegyverek árulkodnak az ősi háborúkról

Úgy tűnik, a mai Izrael területén már 7200 éve is tömegesen gyártották a fegyvereket.

National Geographic 2023. novemberi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket