Petra, Örs2023. október 02., hétfő
Kultúra

Miről mesélnek a könyvek?

2022.02.06.Sarusi István
National Geographic Magyarország

A laikusoknak olyan történetekről, amelyek egytől-egyig lelkünkben elevenednek meg, viszont a szakembereknek egykori tulajdonosaikról, letűnt időkről, olykor pedig saját hányattatott sorsukról is. A Magyar Kultúra Napján, január 22-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtárának és Levéltárának nem csupán olvasótermeibe juthattunk el, hanem restaurátor-műhelyébe is.

Lánccal a köteteket az értékük miatt védték, a csatok és sarokveretek a nagy méretű könyvek kötését óvták a sérülésektől.
Forrás: Sarusi István

 

 

Rédey-Keresztény Júlia, a Gyűjteményszervezési Osztály régi könyvek könyvtárosa egy asztalhoz vezet, melyen a könyvtár különleges kiadványai sorakoznak.

Elsőként a könyvtár egyik legrégebbi dokumentumába nyerhetünk betekintést, Szent Béda Venerabilis (672–735) angol származású kolostori tudós St. Cuthbert (634–687) angol püspökről írt verses életrajzába, mely valamikor a 8–9. század körül, Sankt Gallenben (Svájcban) keletkezhetett. „Korát az írás típusából és a szöveg alapján lehet megállapítani” – tájékoztat a szakértő, majd jelzi, hogy ugyanennek a kódexnek egy másik töredéke az Országos Széchényi Könyvtárban is fellelhető. Mindkét fragmentum egy-egy könyv kötéséből került elő: az OSZK töredéke egy innsbrucki (osztrák) nyomtatványból, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban őrzött darab pedig egy rómaiból. Az Egyetemi Könyvtár nyomtatványába írt tulajdonosbejegyzés alapján valószínűleg a 17. századi Pozsonyban kerültek a kódex egyes darabjai a nyomtatványok kötésébe, amelyeket vagy a tábla, vagy a gerinc megerősítésére használtak fel. „Az előttünk fekvő töredék a tábla és a gerinc megerősítését szolgálta egyszerre” – mutat rá Júlia a hajtásokra, melyek alapján erre a megállapításra juthatunk.

Forrás: Sarusi István

Ezt követően Cicero (Marcus Tullius Cicero, Kr. e. 106–Kr. e. 43) római író, filozófus és politikus családi leveleinek gyűjteménye kerül bemutatásra, mely a legrégebb óta áll a könyvtár tulajdonában. „Valószínűleg 1586 és 1590 között került hozzánk, és szinte biztosak lehetünk afelől, hogy használták. Erről árulkodnak az aláhúzások és a széljegyzetek is” – jegyzi meg a régi könyvek ismerője.

Bár e 15. századi mű még ősnyomtatványnak számít, ekkortájt alig többen fértek hozzá, mint a legelső példányokhoz, így a kézzel írott jegyzetek tovább növelik az értékét. Lapjai nem az idő múlása és a használat, hanem sokkal inkább a restaurálási folyamatok következtében hullámosodtak fel.

Forrás: Sarusi István

Júlia személyes kedvencével folytatjuk a sort, mely sokkal nagyobb jelentőségű, ugyanis a pünkösd előestéjén készült nyomtatvány Hess András nyomdájából került ki, amelyet az első Magyarországon nyomtatott könyv nyomdájaként tartunk számon. Erről tanúskodik a kolofon, azaz a könyvek végén található szövegrész. Másfelől Júlia egy újabb adomával is szolgál a kötet sorsáról: „Még a 19. század végén került hozzánk ez a könyv, amikor az OSZK a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtáraként működött. Az 1870-es években az egyetemi könyvtárpalota alapjainak ásásakor, ahol most állunk, szobrok kerültek elő, melyekért cserébe felajánlották, hogy nekünk adják ezt a példányt. Később egy külföldi aukción ugyanebből a nyomtatványból egy teljesen érintetlen darabot is beszerzett az OSZK. Noha az Egyetemi Könyvtár kötete elég elhasználtnak tűnik, mégis értékesebb, mert a benne lévő pecsétek alapján e példány sohasem hagyta el a Magyar Királyság területét.”

Forrás: Sarusi István

Majd a könyvtár állományában levő, egyik legritkább munkát vizsgáljuk meg kicsit közelebbről, „amelyből az egész világon mintegy száz példányt ismerünk” – egészít ki a könyvtáros. Petrus Apianus (1495–1552) 16. századi német tudós csillagászati művének érdekessége, hogy mozgatható tárcsákat rejt. Közülük egy olyan csillagtérképet emel ki Júlia, melynek segítségével – a Hold állásából – ki lehet számolni a húsvét időpontját.

Forrás: Sarusi István

A legparányibb darab egy antológia – irodalmi szöveg és versgyűjtemény –, amely a Dózsa és Szeged címet viseli, Derkovits Gyula (1894-1934) festőművész és grafikus Dózsa-metszeteivel illusztrálva.

Forrás: Sarusi István

Végül pedig, érthető okokból külön asztalon kapott helyet a legterebélyesebb könyv. Ez szintén egy 19. századi metszetgyűjtemény, „melynek már a fellapozása sem kis feladat” – árulja el a könyvtáros, majd áttér a konkrétumokra. „Egy francia építész-grafikus isztambuli látogatása idején születtek a rajzok, amelyeket Párizsba való hazatérte után nyomtatott ki a szerzőjük.” Tájképektől a roppant részletgazdag palotabelsőkig megannyi hangulatképre csodálkozhatott nem csupán a kor, hanem a ma embere is egyaránt.

Forrás: Sarusi István

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár állománya 1877-ben különleges értékekkel gyarapodott. Az orosz–török háború előestéjén a magyar egyetemi ifjúság törökbarát tüntetést szervezett és díszkardot küldött ajándékul a nagyvezírnek. A gesztusra válaszként II. Abdülhamid török szultán 35 olyan díszesen miniált kódexet, köztük Mátyás király 14 corvináját adományozta az Egyetemi Könyvtárnak, melyeket valószínűleg még II. Szulejmán csapatai koboztak el hadizsákmányként Budáról, a királyi könyvtárból.

Öntéssel egészíti ki a restaurátor a hiányzó oldalrészeket. Egy hálószerű anyagra kerül a cellulózalapú papírmassza: így csak a szükséges felületekre jut belőle. A felesleges öntőanyag eltávolítása végett működik egy speciális szívóberendezés az asztal alatt, melyet Áder János köztársasági elnök adományozott.
Forrás: Sarusi István

Amint a régészeti leletek – és általában a műtárgyak – esetében, a könyvek restaurálása során is az a cél, hogy megőrizzük és helyreállítsuk készítéskori állapotukat. A helyreállításnál fontos szempont, hogy különüljenek el egymástól az eredeti és az újraalkotott részletek. „Talán egyedüli kivételt ez alól a festmények jelenthetnek, melyek restaurálásakor az összhatás a lényeg. Ha elválna a két felület, azzal romlana a képek élvezhetősége” – tudjuk meg Szalaváry Miklós könyvrestaurátortól. Restaurálás során, ha nem az eredeti felülettel megegyező anyagot használnak, a pótlásnak kizárólag jól bevált, kipróbált anyagot lehet használni. Esetünkben ez a papír hiányzó részeinek újraöntésével történik. Bár tudjuk, a középkorban rongyból készült a papír, és csak később fából. Miklós tapasztalata alapján: „rongyból való rostot ma már aligha lehet beszerezni, ezért fából származó cellulózrosttal helyettesítjük azt”. Mindemellett elengedhetetlen a folyamatok visszafordíthatósága, mert ha esetleg évtizedekkel később egy jobb, hitelesebb eljárást fedeznek fel, károsodás nélkül újra helyre lehet állítani a tárgyat. Negatív példaként Miklós az ’50-es évek savtartalmú papírjaival történő „restaurálását” említi. Évtizedek múltán ugyanis a sav az eredeti dokumentumba is „átvándorol”, és tovább roncsolja oldalait. E tény ismeretében nyer jelentőséget a fentebb már említett, régi-új részletek határainak láttatása is.

Öntés és mosás után szárítóállványra kerülnek a lapok.
Forrás: Sarusi István

„Napjainkban leginkább abban nyilvánul meg a helyreállítás korszerűsége, hogy különböző anyagvizsgálatokkal akár a tinta, akár a festék összetételére fény derülhet” – avat be módszereibe Szalaváry Miklós.

A vitrin felett képek mutatják be a restaurálás előtti állapotot. Alatta pedig a restaurált kötet látható.
Forrás: Sarusi István

A dokumentáció részeit képezik a fotók, az állapotleírás és egy alapkutatás arról, mennyire ritka az adott példány, hol lelhető fel még belőle. Emellett Miklós részletesen kidolgozza a helyreállítás során használt vegyszerek és vizsgálati módszerek sorrendjét is. „Általában, ha egy könyv kémiailag károsodott, mondjuk penészedett, akkor mindig előrébb kell venni a sorban, mert tovább sérülhet. Ha fizikailag károsodott a kötet: leszakadt a táblája, lóg a gerince vagy szétesett a fűzése… ezek egyszerűbb feladatok” – rangsorol a restaurátor, aki az egész napos préselések alatt tér rá a „könnyebb” javításokra, mint amilyen a fűzés.

Szalaváry Miklós épp egy könyvet fűz.
Forrás: Sarusi István

Számos szakirodalmat lehet találni a gótikus stílustól a reneszánszon át egészen a barokkig, minden nagyobb művészettörténeti korszakról. E forrásokból érdemes összeszedni a legalapvetőbb szakmai tudásmagot. „Személy szerint a gótikus kötések egyszerű szépségét kedvelem a reneszánsz pompával szemben” – emeli ki Miklós. Jelenleg Beauvais Vince (Vincent de Beauvais 1190 körül – 1264), francia dominikánus szerzetes, királyi nevelő és lexikoníró művén dolgozik a szakember. Ez a kötet is kémiailag károsodott, ezért láthatók lapjain a (penész)foltok fertőtlenítés után megmaradt nyomai.

Kevés példány készült a könyvnyomtatás kezdetétől az 1500-ig tartó 45 évben az úgynevezett ősnyomtatványokból. Egyikük ez a francia enciklopédia elődjének tekintett, 1490-es évekből való kiadás: Beauvais Vince (1190 körül–1264) francia szerzetesnek – királyi nevelőnek és lexikonírónak – a középkori hit-, természet- és orvostudományokat összefoglaló műve. Kötésén egyértelműen kivehető, hogy valamikor a múlt században vászonborítással helyettesítették az 500 éves kötést. Ráadásul az 1900-as évek technikái szerint befűrészelték a gerincét, mellyel, bár gyorsították a folyamatot, csonkították az oldalakat.
Forrás: Sarusi István

 

Magunk sem gondolnánk, milyen szoros kapcsolat áll fenn a környezetszennyezés és a régi könyvek állapotmegóvása között. Szalaváry Miklós viszont pontosan ismeri a reakciót: „Ha nem megfelelő a tárolóhelyiség nedvességi szintje, a kipufogógázok és a fűtés során az égési melléktermékből keletkező különböző kénszármazékok bekerülhetnek a raktárba. Ott pedig a porral és a levegő nedvességtartalmával elegyedve a szennyezés megtapad a könyveken. Mivel a gyártás során több fémmaradvány is kerül a papírba, elkezdődik a savasodás: kénes- és kénsav keletkezik. Noha évtizedek telnek el, mire súlyos szintre jut a probléma, de azért a kémia teszi a dolgát…”

Az ősnyomtatványokban az iniciálékat utólag festették. Ekkoriban a nyomtatás során még arra törekedtek, hogy hasonlítsanak a kézzel írott kódexekre. A dokumentumok nedves tisztítására zsíralkoholszulfát vizes oldata használható, a vízben oldódó elszíneződések, vízfoltok eltávolítására. A penész vagy más makacs foltokat fehérítéssel lehet eltávolítani vagy halványítani, ezek a vegyületek roncsoló hatást idéznek elő a papírt alkotó, sérült cellulózrostok között. Alkalmazásukkal több kár keletkezne, mint haszon – ezért inkább az antik hatásnak teret engedve, szakmai kompromisszum révén néhány folt megmarad, melyek már nem idéznek elő károsodást a dokumentumban.
Forrás: Sarusi István

Előfordul, hogy 10–15 évig senki nem lapozza fel eredetiben az ősnyomtatványokat, ezért Miklós feladata a meglévő kötetek állapotának folyamatos ellenőrzése is. Olykor kerülnek elő újabb helyreállítandó példányok, és az elejéről kezdődik a folyamat. Ezt sokszor segítik a könyvbarátok a Fogadj örökbe egy könyvet! elnevezésű program keretében.

Rejtett kamrákra bukkantak egy egyiptomi piramisban

Rejtett kamrákra bukkantak egy egyiptomi piramisban

A piramis Szahuré fáraó számára épült, a struktúra sajnos sokat sérült az idők során.

Újdonságok a LUSITANIA kutatásában – 4. rész

Újdonságok a LUSITANIA kutatásában – 4. rész

Mike Poirier amerikai kutató szerint, ha a TITANIC nem süllyed el, akkor most mindenki a LUSITANIA-ról beszél.

Rejtőző, ám vendégszerető vidék

Rejtőző, ám vendégszerető vidék

A Georgia (Grúzia) északnyugati peremén, jó négyezres kaukázusi hegyormok között rejtőző Szvanétia első pillantásra megközelíthetetlen terepnek tűnik, ám ha föltekintünk, a magasban kőtornyokat pillantunk meg.

A falak nélküli múzeum

A falak nélküli múzeum

A hajdani koreai királyság fénye jottányit sem fakult.

Ókori politikai hirdetésre bukkantak Pompejiben

Ókori politikai hirdetésre bukkantak Pompejiben

Az Aulus Rustius Verust támogató feliratokat egy házban fedezték fel.

National Geographic 2023. augusztusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

18 780 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket