Anasztázia, Tas, Oktávia2024. április 15., hétfő
Tudomány

Széchenyi-díjasok 2012-ben

National Geographic Magyarország

A tudós életpályája elismeréseként, tizenhét kutató vehette át a Széchenyi-díjat, Vizi E. Szilveszter kutatóprofesszor pedig a Széchenyi-nagydíjat.

Fotó: dreamstime

A Széchenyi-díj magyar állami kitüntetés (azelőtt Állami Díj) 1990-től szolgál a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére. Fokozatai: nagydíj és díj. A díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár. A javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján, a Kormány tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek. A díjat március 15-én, ünnepélyes körülmények között adja át a köztársasági elnök.

A Széchenyi-nagydíjat Vizi E. Szilveszter orvos, kutatóprofesszor Széchenyi-díjas akadémikus, az MTA volt elnöke vehette át, a központi és perifériás idegrendszer ingerületátvitele, a kémiai ingerületátvitel farmakológiája terén végzett, világszerte elismert kutatási eredményeiért, iskolateremtő tudományos tevékenységéért, széles körű tudományszervezői és tudománydiplomáciai munkásságáért, példaértékű életpályája elismeréséért.

Széchenyi-díjat kapott:

Arató Péter villamosmérnök, informatikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Irányítástechnika és Informatika Tanszékének professor emeritusa. A digitális technika és a logikai szintézis, különösen a vezérlőegységek tervezése, a magas szintű és a rendszerszintű szintézis területén elért kutatási eredményeiért, azok ipari alkalmazásait sikeresen hasznosító egyetemi tananyagfejlesztő és oktatói munkásságáért.

Barnabás Beáta biológus, az MTA levelező tagja, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja Mezőgazdasági Intézetének tudományos osztályvezetője, a gabonanövények ivaros szaporodásának biotechnológiájában, a pollen-krioprezervációs kutatásokban elért kiemelkedő eredményeiért, a növénynemesítési gyakorlatban meghonosított búza és kukorica dihaploid előállításáért, a hazánkban egyedülálló, általa vezetett “növényi lombikbébiprogram” irányításáért. A kutató jelenleg a globális felmelegedéssel együtt járó aszály, búza-szemfejlődésére gyakorolt hatását vizsgálja sejtbiológiai és genomikai megközelítésből.

Fritz József matematikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának nyugalmazott egyetemi tanára, a hidrodinamika mikroszkopikus elméletével immár harminc éve foglalkozó tudós a modern valószínűségszámítás, a sztochasztikus analízis és a matematikai fizika területén végzett, nemzetközileg is számon tartott kutatásaiért, a magyar matematikai statisztikus fizikai iskola megteremtéséért. A tudományág alapelveinek elemzése segítséget nyújthat a légkör mozgását leíró egyenletek numerikus megoldási módszereinek továbbfejlesztéséhez. Ezzel pedig pontosabbá válhatnak a rövid távú meteorológiai előrejelzések.

Harmathy Attila jogász, az MTA rendes tagja, volt alkotmánybíró, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, az összehasonlító polgári jog, a szerződési jog, valamint a szerződések elmélete, a szerződéseknek a gazdasági és gazdaságirányítási folyamatokban betöltött szerepének kutatásáért, a polgári jog és az alkotmányjog kapcsolatának területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkásságáért, tudományszervezői, oktatói és szakmai-közéleti tevékenységéért, példaértékű életpályájáért.  

Horváth Dezső fizikus, az MTA doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet tudományos osztályvezetője,  a kísérleti atom-, atommag- és részecskefizika terén végzett, nemzetközi elismerést is kiváltó kutatásaiért, különösen az antihidrogén előállításában és spektroszkópiai vizsgálatában, továbbá a szimmetriaelvek ellenőrzésének pontosításában és a feltételezett Higgs-részecske tömegének behatárolásában elért eredményeiért, kiváló oktatói és ismeretterjesztői tevékenységéért. A kutatás és kutatásirányítás mellett egyik legfontosabb feladatának a középiskolás diákok fizika iránti érdeklődésének felkeltését tartó tudós nemcsak interjúkkal, előadásokkal próbálja népszerűsíteni a fizikát, hanem a CERN megbízásából minden évben részt vesz magyar fizikatanárok CERN-i továbbképzésében is.

Kollár László kémikus, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Kémiai Intézetének egyetemi tanára az átmenetifémek komplexeinek katalizátorokként való alkalmazása terén elért eredményeiért, gyakorlati szempontból fontos gyógyszerek előállításához szükséges királis építőelemek újszerű és gazdaságos szintéziséért, tudományszervezési, valamint eredményes oktatói, utánpótlás-nevelési tevékenységéért.

Kondorosi Éva biológus, az MTA levelező tagja, az USA Tudományos Akadémiájának külföldi tagja, a Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézet igazgatója a növényi fejlődésbiológia területén elért eredményei után azzal a kutatásával szerzett nemzetközi hírnevet, amelynek keretében munkatársaival együtt bebizonyította, hogy a baktériumok is képesek differenciálódásra a növényi sejtekben termelődő antimikrobiális, vagyis “mikrobaölő” kis fehérjék, a peptidek hatására.

Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténész, az MTA rendes tagja,egyetemi tanár, a modern irodalomtörténet – különösen a 20. századi magyar és német irodalom, illetve irodalomelmélet -, a hermeneutika, a modern kritikatörténet, a mediális kultúratudomány területén, valamint a magyar irodalom kritikai feldolgozásában végzett tudományos és kutatói munkássága, oktatói tevékenységének elismeréseként.

Miskolczy Ambrus történész, a történelemtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Román Filológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a 18-20. századi multikulturális folyamatok feltárásában elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért, az erdélyi magyar-román-szász együttélés, a polgárosodás és a polgári nemzet összefüggésének folyamatai, a mítoszképzés mechanizmusai témaköreit felölelő gazdag munkássága, oktatói és tudományszervezői tevékenységének elismeréseként.

Nusser Zoltán agykutató, az MTA levelező tagja, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Celluláris Idegélettan Laboratóriumának csoportvezető kutatója a központi idegrendszeri ingerületátvitel szerkezeti és működési alapjainak felderítéséért és a tudatos érzékelés normális és kóros neuronhálózati folyamataiban való részvételük módjának vizsgálatában elért, világszerte nagy érdeklődést kiváltó eredményeiért.

Rihmer Zoltán pszichiáter, neurológus szakorvos, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályának tudományos igazgatója, címzetes egyetemi tanár, a kedély- és szorongásos betegségek klinikai és biológiai kutatásában végzett három évtizedes, határainkon túl is számon tartott tudományos munkásságáért, gyógyító, publikációs, oktatói és szakmaszervezői tevékenységének elismeréseként.

Róna-Tas András nyelvész, az MTA rendes tagja, professor emeritus, a magyar nép őstörténete, illetve a magyar nyelv török jövevényszavainak kutatása, a turkológia, a mongolisztika és a tibetisztika terén végzett közel négy évtizedes hazai és nemzetközi iskolateremtő tudományos munkássága, eredményes oktatási és tudományszervező tevékenységének elismeréseként.

Rosivall László orvos, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Kórélettani Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a veseműködés és a vérnyomás-szabályozás élet- és kórélettana terén végzett, határainkon túl is nagyra becsült, példaértékű tudományos munkásságáért, kutató, oktató és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Szemerédi Endre matematikus, az MTA rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora a matematika több területén: a számelméleten, a kombinatorikán és az elméleti számítógép-tudományon átívelő, nemzetközi mércével mérve is kivételes jelentőségű, tudományos és kutatói munkásságáért, példaértékű életpályája elismeréseként.

Vécsei László orvos, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, a Neurológiai Klinika igazgatója, az idegszövet-károsodás patomechanizmusa, a fejfájás, a sclerosis multiplex és a Parkinson-kór, a neurológiai kórképek kezelésében az új terápiás lehetőségek kidolgozása terén végzett tudományos és kutatói munkásságáért, hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenységének elismeréseként.

Zalai Ernő közgazdász, az MTA rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a matematikai közgazdaságtan, a mikroökonómia, a gazdasági modellezés és elemzés terén végzett iskolateremtő tudományos kutatói és kutatásszervezői munkásságáért, a hazai közgazdászképzésnek a vegyes piacgazdaság igényeihez és nemzetközi követelményeihez igazításában játszott vezető szerepéért és más szakmai tevékenységének elismeréseként.

Gonda János Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, zenetörténész, a magyar dzsesszirodalom alapjait megteremtő könyveiért és tanulmányaiért, a konzervatóriumi dzsessz tanszak megszervezéséért, kreativitást fejlesztő zenepedagógiai munkásságáért, határainkon túl is nagyra becsült zenetörténészi, zeneszerzői és előadó-művészi tevékenysége elismeréseként.

Forrás: mta.hu

150 éves kérdésre kerestek választ az őslénykutatók

150 éves kérdésre kerestek választ az őslénykutatók

A 19. század óta Európa nyugati és középső részein számos hasonló, ám vitatott identitású csonttöredék került elő.

Így látták a Tejutat az ókori Egyiptomban

Így látták a Tejutat az ókori Egyiptomban

Az ókori Egyiptomiak csillagászati, például a Napra és Holdra vonatkozó ismereteit vallásos áhítat is kísérte, azt azonban mindeddig nem értettük, miféle szerepe volt náluk a Tejútnak.

Katicákat vethetnek be a paradicsom védelmére

Katicákat vethetnek be a paradicsom védelmére

Mezőgazdasági kártevő levélbolhák ellene indulhatnak harcba a katicák, ha betanítják őket.

Mérgező bumeránghatást okoz az emberiség

Mérgező bumeránghatást okoz az emberiség

A tengerbe jutó PFAS-vegyületek gyorsan visszakerülnek a partokra a hullámzás segítségével.

Megduplázódhat a prosztatarák előfordulása

Megduplázódhat a prosztatarák előfordulása

Annak tudható be mindez, hogy a várható élettartam jelentősen nő, a halálozás viszont inkább csak a szegényebb országokban emelkedik.

National Geographic 2024. áprilisi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket