Emília2024. július 19., péntek
Tudomány

Az Akadémia 186. közgyűlése

2015.05.04.Erdélyi Ilona
National Geographic Magyarország

Hogyan illeszkedhetünk be a nagyobb és gazdagabb nemzetek tudományos világába, hogyan zárható ki az ellenségeskedés és a butaság a tudomány világából, mi a kutatók felelőssége a 21. század elején?

Fotó: Wikipedia

„Törekedjünk arra, hogy nemzetünk magyar, de nemcsak magyar, művelt is legyen, s mint ilyen megállja helyét a számban nagyobb, hatalomban erősebb európai nemzetek között” – idézte köszöntőjében Lovász László, az MTA elnöke az Akadémia egyik korábbi elnökét, Eötvös Lorándot a Székház zsúfolásig megtelt dísztermében, MTA 186. közgyűlésén. Mint mondta, azok a kérdések, amelyeket Eötvös Loránd feltett, ma is időszerűek.

A kutatás és oktatás nem vetélytársak
Az akadémikusok feladatairól szólva Lovász László hangsúlyozta, hogy nem csak saját tudásuk gazdagítása a cél, hanem a tudás átadása, közkinccsé tétele is. „Nem bújhatunk vélt vagy akár valós igénytelenség mögé; hinni kell abban, hogy a valódi értékekre van fogadókészség és igény a társadalomban. Ha valahol, akkor itt, a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén el kell mondani, hogy a tudományos kutatás és az oktatás, a kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények nem vetélytársak, hanem egymást feltételező, erősítő és közös célért dolgozó szervezetek. Ugyanígy nem vetélytársak a természettudományok, humán tudományok és művészetek, hanem az emberi kultúra egymást kiegészítő dimenziói.”

A tudomány birodalmában nincs helye áltudományoknak
Az „elefántcsonttoronyba zárkózott” tudósokról és tudományról szólva, az MTA elnöke nyomatékosította, ha a kutatók a napi politika befolyását, a személyes ellentétek érvényesülését, valamint a divatok és gazdasági érdekek nyomását kizárva dolgoznak, akkor azt fogadják el büszkén. A bezárkózás pedig számukra jelentse azt, hogy a tudomány nem engedi birodalmába az áltudományokat, a megrendelésre készülő eredmények igényét, a hamis célok kitűzését, a csalást, az ellenségeskedést és a butaságot, bármilyen nehéz is ezeket kizárni mindennapi életünkből.

Itthon készüljenek a céhremekek
„Néhány évtizede lett divat a globalizálódó világról beszélni, pedig a világ sok száz év óta globális világként működik, csak egyes nemzetek zárkóztak be időnként a maguk alkotta, vagy a rájuk erőltetett korlátok közé” – mondta az MTA elnöke. Felidézte: annak idején a céhlegénynek az otthon befejezett tanulóévek után külhoni vándorutat kellett tennie, és a különböző technikák elsajátítása után hazatérve kellett elkészítenie vizsgamunkáját, hogy felvételt nyerhessen a céhbe. „A mai fiatal kutatók nagy része is külföldi vándorútra indul. Tegyünk meg mindent, hogy itthon tudjanak céhremeket készíteni!”

„A tudomány szabadsága egyben kötelezettséget is ró ránk” – figyelmeztetett az elnök, hozzátéve, hogy ez a felelősség nem csak a közpénzek eredményes és hatékony felhasználását jelenti, hanem az ismeretek átadásának kötelezettségét, és a társadalom igényeinek, kérdéseinek meghallgatását is.

A 186. közgyűlés első napján, 2015. május 4-én, tizenhárom tudós vehette át az MTA Elnöksége által adományozott Akadémiai Díjat. A kiemelkedő tudományos munkásság elismerését jelentő kitüntetéseket Lovász László elnök adta át a díszünnepségen.

Akadémiai Díjat vehetett át:

Csabai István az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára a tudományos adatbázisok fejlesztésében és elemzésében végzett multidiszciplináris kutatásaiért.

Jakab Éva, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár a Szerzők, kiadók, kalózok című monográfiájáért. A műben a szerzői tulajdon védelmére vonatkozó társadalmi igény széles körű felmerülésétől, a könyvnyomtatás felfedezésétől és elterjedésétől kezdve kialakult elvi-elméleti megközelítések kritikai elemzését adja, a téma nemzetközi irodalmában megfogalmazott legfontosabb elméleteket és kidolgozóik tevékenységét történeti, filozófiai, társadalmi és gazdasági összefüggésbe ágyazva tárgyalja.

Kőszeghy Péter, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon főszerkesztőjeként, illetve jelentős részének szerzőjeként végzett kiemelkedő tevékenységéért. Munkásságával olyan kézikönyvet és korszerű, folyamatosan bővíthető, javítható, a szakmai közösség tagjainak vitájában kiforrott véleményeket tartalmazó, ellenőrizhető és szabadon hozzáérhető adatbázist hozott létre, amely valamennyi művelődési területen bemutatja a magyarországi keresztény kultúra első kilenc évszázadát.

Miklósi Ádám, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Etológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár, az állati és emberi viselkedéskutatás nemzetközi szintű műveléséért, az összehasonlító etológiai kutatásokban játszott úttörő szerepéért – különös tekintettel az e területen bevezetett neurobiológiai és genetikai újításokra -, valamint egy új tudományterületnek, az etorobotikának az elindításáért.

Nemes Attila, az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense a noninvazív kardiovaszkuláris képalkotó módszerekkel, kiemelten az echokardiográfia legújabb ágaival kapcsolatos széles körű kutatásaiért, a háromdimenziós echokardiográfia hazai bevezetéséért, a hazai kardiovaszkuláris képalkotó diagnosztika fejlesztésében elért eredményeiért, amelyekkel e kutatásokat a nemzetközi élvonalba helyezte.

Pap Gyula az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi tanára a határeloszlás-tételek, a sztochasztikus folyamatok és a matematikai statisztika területén elért, nemzetközileg elismert kutatásaiért. Jelentős utánpótlás-nevelő és iskolateremtő munkássága az egyik legfontosabb pillére a szegedi matematikaoktatásnak.

Patonay Tamás, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a szerves kémiai kutatásban elért kimagasló eredményeiért, az oktatásban és a fiatal kutatók nevelésében kifejtett közel negyvenéves eredményes teljesítményéért, valamint a tudományos közéletben nyújtott munkájáért.

Tuboly Tamás, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar egyetemi tanára, dékánhelyettese. A kutató munkacsoportja élén végzett, a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai körök által elismert, kiemelkedő eredményességű és töretlen lendülettel végzett állatorvosi virológiai és immunológiai kutatásaiért, az új vírusokkal és új típusú, növényalapú vakcinákkal kapcsolatos felismeréseiért és elméleti eredményeiért kapta meg az elismerést.

Winkler Gábor, az MTA doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa az építészettörténet, az urbanisztika, a műemlékvédelem és az építészeti tervezés területén kifejtett sikeres és eredményes szakmai, oktatói és kutatói tevékenységéért, a 19. század építészetének kutatása területén végzett iskolateremtő munkásságáért, nemzetközileg is elismert életművéért.

Zsoldos Attila, az MTA levelező tagja, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kutatóprofesszora a középkori Magyarország történetének feltárásában végzett több évtizedes, nemzetközi mércével is kiemelkedő jelentőségű, iskolateremtő munkásságáért, példaadó szakmai és kutatói kiválóságáért, valamint a Magyarország világi archontológiája 1000-1301 című alapművének elkészítéséért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseképpen megosztott Akadémiai Díjban részesítette Dobróka Mihályt, a műszaki tudomány doktorát, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet egyetemi tanárát, Gyulai Ákost, az MTA doktorát, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet Geofizikai Intézeti Tanszék professor emeritusát és Ormos Tamást, az MTA doktorát, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai Intézet egyetemi magántanárát. A három kutató az inverziós módszerek fejlesztése, sikeres gyakorlati alkalmazása, a több évtizedes fejlesztőmunka hazai és külföldi bemutatása területén elért közös eredményeiért kapta meg a kitüntetést.

Az informatikai képzés és kutatás támogatása terén szerzett érdemei elismeréseként az MTA Vezetői Kollégiuma által adományozott Wahrmann Mór-érmet Bojár Gábor, a Graphisoft SE elnöke vehette át.

A jelentős tudományos munkásságú külhoni magyar tudósok, kutatók elismerésére szolgáló Arany János-életműdíjat a Magyar Tudományos Akadémia Benkő Samunak, az MTA külső tagjának adományozta 2015-ben. A Széchenyi-díjas kutató, a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének nyugalmazott főkutatója, az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt elnöke a magyar, főként erdélyi származású humán értelmiség szerepének és teljesítményének feltárásáért, valamint azért a több évtizeden át végzett, kiemelkedő kutatómunkáért kapta meg a díjat, amelynek során elkészítette Bolyai János kéziratainak katalógusát, értékelte életútját, levelezését, vallomásait, marosvásárhelyi kéziratait. Munkásságával, szakmai presztízsével jelentősen hozzájárult az erdélyi magyar tudomány fejlesztéséhez. Életműve az erdélyi és egyetemes magyar tudományosság maradandó értéke.

Akadémiai Újságírói Díjban részesült a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenységének elismeréseképpen Molnár Csaba a Magyar Nemzet újságírója, kiemelkedő tudományos ismeretterjesztési tevékenységéért tudományos képzettsége kitűnő szakmai alapot biztosít cikkeihez, amelyeket élvezetes stílusával tesz érdekessé és közérthetővé, így a laikusokat sem rekeszti ki az információkból.

Akadémiai Aranyérmet T. Sós Vera, a magyar matematika kiemelkedő egyénisége, a világhírű magyar diszkrét matematikai iskola egyik megteremtője és nemzetközileg is elismert személyisége kapta. Az életműdíjnak számító rangos kitüntetést az MTA Elnöksége évente egy akadémikusnak adományozza kiemelkedő tudományos, közéleti, tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága elismeréseként.

„A matematikával való kapcsolatom pontosan hetvenéves. A középiskolában Gallai Tibor mutatta meg a matematikai gondolkodás lényegét. Ő ébresztett rá arra, hogy a matematika érdekes, izgalmas és szép” – vallja a pályaválasztását meghatározó élményéről T. Sós Vera, aki a kutatást nem foglalkozásnak, hanem hivatásnak, szenvedélynek tartja.

Az akadémikus úttörő eredményeket ért el, és új kutatási irányokat indított a matematika két különböző ágában, a számelméletben és a kombinatorikában, azokon belül elsősorban az egyenletes eloszlás elméletében, illetve az extremális gráfelméletben.

Nevéhez fűződik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a rendszeres diszkrét matematika, kombinatorika oktatásának bevezetése.  T. Sós Verának nagy érdemei vannak a tudományos utánpótlás nevelésében. Meggyőződése szerint oktatás és kutatás segíti egymást: „Akkor teljes az ezen a pályán eltöltött élet, ha mindkettőre van lehetőség.”

A T. Sós Veráról szóló kisfilm az mta.hu oldalon tekinthető meg.

Hozzászólások

Nem ugrált jókedvében az óriás őskenguru

Nem ugrált jókedvében az óriás őskenguru

A kövületek új, összehasonlító vizsgálata alapján úgy tűnik, eddig nem voltak helyesek az elképzeléseink az állat mozgásáról.

Szalamandraféle óriás volt a csúcsragadozó a dinók kora előtt

Szalamandraféle óriás volt a csúcsragadozó a dinók kora előtt

Mintegy 40 millió évvel a dinoszauruszok kialakulása előtt egy óriási méretű, szalamandrára hasonlító csúcsragadozó tartotta rettegésben a mai Namíbia területén.

Ennek a dinoszaurusznak zöldek a csontjai

Ennek a dinoszaurusznak zöldek a csontjai

A Gnatalie nevű példány egy Los Angeles-i múzeumban lesz megtekinthető.

Új módszer segíthet a ruhaneműk újrahasznosításában

Új módszer segíthet a ruhaneműk újrahasznosításában

A kidobált ruházati termékek kevesebb mint fél százalékát hasznosítjuk újra, ez pedig elképesztően szennyezővé teszi a textil- és divatipart.

Több mint 6000 éve létezik popcorn

Több mint 6000 éve létezik popcorn

Könnyen elképzelhetjük, hogy először a véletlennek köszönhetően döbbentek rá elődeink a kukoricapattogtatás előnyeire.

National Geographic 2024. júliusi címlap

Előfizetés

A nyomtatott magazinra,
12 hónapra

15 900 Ft

Korábbi számok

National Geographic 2010. januári címlapNational Geographic 2010. februári címlapNational Geographic 2010. márciusi címlapNational Geographic 2010. áprilisi címlapNational Geographic 2010. májusi címlapNational Geographic 2010. júniusi címlapNational Geographic 2010. júliusi címlapNational Geographic 2010. augusztusi címlapNational Geographic 2010. szeptemberi címlapNational Geographic 2010. októberi címlapNational Geographic 2010. novemberi címlapNational Geographic 2010. decemberi címlapNational Geographic 2011. januári címlapNational Geographic 2011. februári címlapNational Geographic 2011. márciusi címlapNational Geographic 2011. áprilisi címlapNational Geographic 2011. májusi címlapNational Geographic 2011. júniusi címlapNational Geographic 2011. júliusi címlapNational Geographic 2011. augusztusi címlapNational Geographic 2011. szeptemberi címlapNational Geographic 2011. októberi címlapNational Geographic 2011. novemberi címlapNational Geographic 2011. decemberi címlapNational Geographic 2012. januári címlapNational Geographic 2012. februári címlapNational Geographic 2012. márciusi címlapNational Geographic 2012. áprilisi címlapNational Geographic 2012. májusi címlapNational Geographic 2012. júniusi címlapNational Geographic 2012. júliusi címlapNational Geographic 2012. augusztusi címlapNational Geographic 2012. szeptemberi címlapNational Geographic 2012. októberi címlapNational Geographic 2012. novemberi címlapNational Geographic 2012. decemberi címlapNational Geographic 2013. januári címlapNational Geographic 2013. februári címlapNational Geographic 2013. márciusi címlapNational Geographic 2013. áprilisi címlapNational Geographic 2013. májusi címlapNational Geographic 2013. júniusi címlapNational Geographic 2013. júliusi címlapNational Geographic 2013. augusztusi címlapNational Geographic 2013. szeptemberi címlapNational Geographic 2013. októberi címlapNational Geographic 2013. novemberi címlapNational Geographic 2013. decemberi címlapNational Geographic 2014. januári címlapNational Geographic 2014. februári címlapNational Geographic 2014. márciusi címlapNational Geographic 2014. áprilisi címlapNational Geographic 2014. májusi címlapNational Geographic 2014. júniusi címlapNational Geographic 2014. júliusi címlapNational Geographic 2014. augusztusi címlapNational Geographic 2014. szeptemberi címlapNational Geographic 2014. októberi címlapNational Geographic 2014. novemberi címlapNational Geographic 2014. decemberi címlapNational Geographic 2015. januári címlapNational Geographic 2015. februári címlapNational Geographic 2015. márciusi címlapNational Geographic 2015. áprilisi címlapNational Geographic 2015. májusi címlapNational Geographic 2015. júniusi címlapNational Geographic 2015. júliusi címlapNational Geographic 2015. augusztusi címlapNational Geographic 2015. szeptemberi címlapNational Geographic 2015. októberi címlapNational Geographic 2015. novemberi címlapNational Geographic 2015. decemberi címlapNational Geographic 2016. januári címlapNational Geographic 2016. februári címlapNational Geographic 2016. márciusi címlapNational Geographic 2016. áprilisi címlapNational Geographic 2016. májusi címlapNational Geographic 2016. júniusi címlapNational Geographic 2016. júliusi címlapNational Geographic 2016. augusztusi címlapNational Geographic 2016. szeptemberi címlapNational Geographic 2016. októberi címlapNational Geographic 2016. novemberi címlapNational Geographic 2016. decemberi címlapNational Geographic 2017. januári címlapNational Geographic 2017. februári címlapNational Geographic 2017. márciusi címlapNational Geographic 2017. áprilisi címlapNational Geographic 2017. májusi címlapNational Geographic 2017. júniusi címlapNational Geographic 2017. júliusi címlapNational Geographic 2017. augusztusi címlapNational Geographic 2017. szeptemberi címlapNational Geographic 2017. októberi címlapNational Geographic 2017. novemberi címlapNational Geographic 2017. decemberi címlapNational Geographic 2018. januári címlapNational Geographic 2018. februári címlapNational Geographic 2018. márciusi címlapNational Geographic 2018. áprilisi címlapNational Geographic 2018. májusi címlapNational Geographic 2018. júniusi címlapNational Geographic 2018. júliusi címlapNational Geographic 2018. augusztusi címlapNational Geographic 2018. szeptemberi címlapNational Geographic 2018. októberi címlapNational Geographic 2018. novemberi címlapNational Geographic 2018. decemberi címlapNational Geographic 2019. januári címlapNational Geographic 2019. februári címlapNational Geographic 2019. márciusi címlapNational Geographic 2019. áprilisi címlapNational Geographic 2019. májusi címlapNational Geographic 2019. júniusi címlapNational Geographic 2019. júliusi címlapNational Geographic 2019. augusztusi címlapNational Geographic 2019. szeptemberi címlapNational Geographic 2019. októberi címlapNational Geographic 2019. novemberi címlapNational Geographic 2019. decemberi címlapNational Geographic 2020. januári címlapNational Geographic 2020. februári címlapNational Geographic 2020. márciusi címlapNational Geographic 2020. áprilisi címlapNational Geographic 2020. májusi címlapNational Geographic 2020. júniusi címlapNational Geographic 2020. júliusi címlapNational Geographic 2020. augusztusi címlapNational Geographic 2020. szeptemberi címlapNational Geographic 2020. októberi címlapNational Geographic 2020. novemberi címlapNational Geographic 2020. decemberi címlapNational Geographic 2021. januári címlapNational Geographic 2021. februári címlapNational Geographic 2021. márciusi címlapNational Geographic 2021. áprilisi címlapNational Geographic 2021. májusi címlapNational Geographic 2021. júniusi címlapNational Geographic 2021. júliusi címlapNational Geographic 2021. augusztusi címlapNational Geographic 2021. szeptemberi címlapNational Geographic 2021. októberi címlapNational Geographic 2021. novemberi címlapNational Geographic 2021. decemberi címlapNational Geographic 2022. januári címlapNational Geographic 2022. februári címlapNational Geographic 2022. márciusi címlapNational Geographic 2022. áprilisi címlapNational Geographic 2022. májusi címlapNational Geographic 2022. júniusi címlapNational Geographic 2022. júliusi címlapNational Geographic 2022. augusztusi címlapNational Geographic 2022. szeptemberi címlapNational Geographic 2022. októberi címlapNational Geographic 2022. novemberi címlapNational Geographic 2022. decemberi címlapNational Geographic 2023. januári címlapNational Geographic 2023. februári címlapNational Geographic 2023. márciusi címlapNational Geographic 2023. áprilisi címlapNational Geographic 2023. májusi címlapNational Geographic 2023. júniusi címlapNational Geographic 2023. júliusi címlapNational Geographic 2023. augusztusi címlapNational Geographic 2023. októberi címlapNational Geographic 2023. novemberi címlapNational Geographic 2023. decemberi címlapNational Geographic 2024. januári címlapNational Geographic 2024. februári címlapNational Geographic 2024. márciusi címlapNational Geographic 2024. áprilisi címlapNational Geographic 2024. májusi címlapNational Geographic 2024. júniusi címlapNational Geographic 2024. júliusi címlap

Hírlevél feliratkozás

Kérjük, erősítsd meg a feliratkozásod az e-mailben kapott linkre kattintva!

Kövess minket